Khoa học công nghệ nông nghiệp và phát triển nông thôn - 20 năm đổi mới

02/05/2007

Tập 1 - Trồng trọt bảo vệ thực vật

Nông nghiệp và nông thôn Việt Nam đã có sự thay đổi to lớn, sâu sắc và đạt được những thành tựu quan trọng, đó là nhờ đường lối lãnh đạo của Đảng, sự nỗ lực và sáng tạo của toàn ngành nông nghiệp, của hàng triệu hộ nông dân và sự đóng góp của hoạt động khoa học công nghệ nông nghiểptong nghiên cứu, tiếp thu, truyền bá và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp.

Cuốn sách được kết cấu với những nội dung: Kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ phục vụ sản xuất nông nghiệp trong 20 năm đổi mới - Kết quả nghiên cứu và chọn tạo giống cây trồng giai đoạn 1986 - 2005 - Kết quả nghiên cứu và phát triẻn lúa lai ở Việt Nam giai đoạn 1992 - 2004 - Kết quả điều tra giống cây trồng trên cả nước 2 năm 2003 - 2004 - Kết quả ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới về giống cây trồng trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở đồng bằng sông Hồng - Kết quả chọn tạo và phát triển giống ngô - Kết quả chọn tạo và phát triển giống đậu đỗ 1985 - 2005 và định hướng phát triển 2006 - 2010 - Kết quả nghiên cứu chọn tạo và phát triển giống rau, phương hướng nghiên cứu giai đoạn 2006 - 2010 - Kết quả chọn tạo và phát triển giống cây ăn quả ở miền Bắc Việt Nam đến năm 2010 - Kết quả chọn tạo và phát triển giống chè - Kết quả chọn tạo và phát triển giống dâu , giống tằm giai đoạn 1985 - 2004 - Kết quả nghiên cứu và định hướng phát triển cây ăn quả ở miền Nam đến năm 2010 - Kết quả chọn tạo và phát triển giống chè - Kết quả chanj tạo và phát triển giống dâu - Kết quả chọn tạo giống cao su - Báo cáo kết quả nghiên cứu giống mía nổi bật thong thời kỳ đổi mới - Kết quả nghiên cứu bảo vệ thực vật phục vụ sản xuất nông nghiệp thời kỳ đổi mới ( 1986 - 2005 ) và định hướng đến năm 2010....


Tin khác