Khoa học công nghệ nông nghiệp và phát triển nông thôn 20 năm đổi mới.

09/04/2007

Cuốn sách này dày hơn 500 trang được kết cấu gồm 4 phần : - Phần 1 : Báo cáo tổng quan - Phần 2 : Lâm sinh - Phần 3 : Công nghiệp rừng - Phần 4 : Kinh tế và chính sách và lâm nghiệp

Nhằm hệ thống, giới thiệu những thành tựu khoa học công nghệ nông nghiệp và phát triển nông thôn trong 20 năm đổi mới và phương hướng nghiên cứu ứng dụng đến năm 2010, tầm nhìn 2020, Nhà xuất bản chính trị quốc gia phối hợp với Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức biên soạn và xuất bản bộ sách Khoa học công nghệ nông nghiệp và phát triển nông thôn 20 năm đổi mới.

Cuốn sách này dày hơn 500 trang được kết cấu gồm 4 phần : - Phần 1 : Báo cáo tổng quan - Phần 2 : Lâm sinh - Phần 3 : Công nghiệp rừng - Phần 4 : Kinh tế và chính sách và lâm nghiệp


Tin khác