Thực trạng Doanh nghiệp qua kết quả điều tra năm 2001, 2002, 2003

07/02/2007

Số liệu thống kê từ kết quả điều tra toàn bộ doanh nghiệp trong 3 năm được coi là bộ số liệu được thu thập, bổ sung, tổng hợp hoàn chỉnh và đầy đủ nhất về doanh nghiệp.

Ấn phẩm thống kê về thực trạng doanh nghiệp Việt Nam 3 năm (2000-2002) là kết quả của Tổng cục Thống kê trong 3 kỳ điều tra liên tục là 1/4/2001, 1/7/2002 và tháng 3/2003.

Nội dung của cuốn sách bao gồm 3 phần:

- Phần 1: Những khái niệm và giải thích chung.

- Phần 2: Thực trạng và các giải pháp tiếp tục phát triển doanh nghiệp

- Phần 3: Số liệu doanh nghiệp 3 năm (2000-2002)


Tổng cục Thống kê

Tin khác