Chương trình công tác Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2007

07/02/2007

Bộ trưởng chỉ đạo, các Thứ trưởng phối hợp triển khai chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu của Chương trình công tác năm 2007

Để tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu kế hoạch của toàn ngành đã được xây dựng tại văn bản số 2009/BNN-KH ngày 10/8/2006; thực hiện Nghị quyết số 25/2006/NQ-CP, Nghị quyết số 03/2007/NQ-CP và Chương trình công tác năm 2007 của Chính phủ, Bộ cần chủ động triển khai công tác chỉ đạo, điều hành theo chương trình sau đây.

Bộ trưởng chỉ đạo, các Thứ trưởng phối hợp triển khai chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu như: thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch; hoàn thành kế hoạch xây dựng văn bản qui phạm pháp luật và cơ chế chính sách của ngành năm 2007, tăng cường cải cách thể chế...

Nội dung chi tiết của Chương trình công tác được trình bày tại đây


Tin khác