Thực trạng Doanh nghiệp qua kết quả điều tra năm 2003, 2004, 2005

07/02/2007

Ấn phẩm gồm những thông tin phản ánh thực trạng doanh nghiệp từ năm 2002-2004.

Để đáp ứng nhu cần của các đối tượng sử dụng thông tin, Tổng cục thống kê đã biên soạn và công bố số liệu "Thực trạng doanh nghiệp qua kết quả điều tra năm 2003, 2004, 2005".

Nội dung cuốn sách gồm 2 phần:

- Phần 1: Những khái niệm và giải thích chung

- Phần 2: Số liệu doanh nghiệp 3 năm (2002-2004)


Tổng cụ Thống kê

Tin khác