Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến tư duy và đời sống kinh tế - xã hội ở Việt Nam

29/03/2007

Cuốn sách là tài liệu hữu ích giúp các nhà quản lý, các nhà hoạch định chính sách, các doanh nghiệp và bạn đọc nhận thức toàn diện hơn, cụ thể hơn về thực trạng tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta Tô Xuân Dân; Nguyễn Thành Công đồng chủ biên.- H.: Chính trị quốc gia, 2006.- 474tr

Cuốn sách này gồm có 4 chương Chương 1: Lý luận chung về hội nhập kinh tế quốc tế, tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến tư duy và đời sống kinh tế - xã hội toàn cầu Chương 2: Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến tư duy và đời sống kinh tế - xã hội ở nước ta trong những năm qua Chương 3: Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến tư duy và đời sống kinh tế - xã hội ở VN trong những năm tới Chương 4: Một số giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục đổi mới tư duy và thúc đẩy PT KT - Xã hội, chủ động, tích cực và nâng cao hiệu quả hội nhập KT quốc tế của VN trong thời kỳ tới.

Cuốn sách là tài liệu hữu ích giúp các nhà quản lý, các nhà hoạch định chính sách, các doanh nghiệp và bạn đọc nhận thức toàn diện hơn, cụ thể hơn về thực trạng tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta, về những yêu cầu đặt ra đối với đời sống kinh tế - xã hội và quá trình vận động, phát triển tư duy và nhận thức của xã hội về hội nhập kinh tế quốc tế trong những năm tới


Tin khác