Chỉ thị của Bộ về phát triển ngành nghề nông thôn và phòng chống ô nhiễm môi trường

25/04/2007

Ngày 18 tháng 04 năm 2007 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn và phòng chống ô nhiễm môi trường làng nghề. Nội dung Chỉ thị tập trung vào việc đẩy mạnh thực hiện quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn và phòng chống ô nhiễm môi trường làng nghề, trong đó đặc biệt chú trọng đến trách nhiệm của chính quyền các cấp và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ trong việc tăng cường sự chỉ đạo đối với phát triển ngành nghề nông thôn và bảo vệ môi trường để phát triển bền vững. Việc xây dựng qui hoạch phát triển ngành nghề nông thôn, phòng chống ô nhiễm môi trường làng nghề, Chương trình Bảo tồn và phát triển làng nghề thực hiện theo Nghị định 66/2006/NĐ- CP ngày 07/07/2006 về phát triển ngành nghề nông thôn và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đây là điều kiện thuận lợi để các địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn gắn với bảo vệ môi trường làng nghề, hoàn thành xây dựng Chương trình Bảo tồn và phát triển làng nghề để Bộ tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm nay. 

Xem nội dung chi tiết của Chỉ thị tại file đính kèm

Chỉ thị đẩy mạnh thực hiện quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn và phòng chống ô nhiễm môi trường làng nghề

Tin khác