Thông báo kết quả thi tuyển cán bộ hành chính

30/07/2009

Ngày 26-7-2009, Viện Chính sách và Chiến lược Nông nghịệp Nông thôn (IPSARD) đã tổ chức thi tuyển cán bộ hành chính. IPSARD xin thông báo kết quả của cuộc thi này.

Thành phần Ban chấm thi:

1. Ông: Bùi Huy Tưởng (chấm thi môn Vấn đáp và Kỹ năng trình bày văn bản)

2. Ông: Phạm Đức Minh (chấm thi 3 môn)

3. Bà: Hồ Thị Hải Vân (chấm thi 3 môn)

Kết quả: (Thang điểm: 100 điểm/môn)

S báo danh

Họ và tên

Số điểm bình quân

Ban chấm thi

Tổng điểm (Tối đa 300 điểm)

Ghi chú

Vấn đáp

Kỹ năng trình bày VB

Tin học (Excel)

1

Hoàng Ngọc

Ánh

-

-

-

-

Tai nạn, không dự thi

2

Nguyễn Thị

Hiền

63

57

18

138

3

Chu Thị Mai

Hương

70

68

63

201

4

Nguyễn Thị ánh

Nguyệt

63

52

25

140

5

Đoàn Thị Thanh

Quỳnh

68

55

35

158

6

Nguyễn Thị

Trang

83

62

70

215

Trúng tuyển

Phòng Tổ chức Hành chính


Tin khác