Danh mục thuốc thú y được sử dụng trong nuôi ong

04/09/2009

AGROINFO - Ngày 21-8-2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành Thông tư số 52/2009/TT-BNNPTNT về danh mục các loại thuốc thú y được sử dụng trong nuôi ong...

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 52/2009/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2009

THÔNG TƯ

Ban hành Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc thú y được phép sử dụng trong chăn nuôi ong.


Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 28/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Pháp lệnh Thú y ngày 29/4/2004;

Căn cứ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/03/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y,

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này: Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc thú y được phép sử dụng trong chăn nuôi ong.

. Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Thú y, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước có hoạt động liên quan đến sản xuất, kinh doanh, sử dụng thuốc, nguyên liệu làm thuốc thú y dùng trong chăn nuôi ong tại Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Văn phòng Chính phủ ;

- Công báo Chính phủ,Website Chính phủ;

- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

- Vụ Pháp chế-Bộ Nông nghiệp & PTNT;

- Lưu: VT, Cục Thú y.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Diệp Kỉnh Tần


DANH MỤC THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC THÚ Y

ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG TRONG CHĂN NUÔI ONG

(Ban hành kèm theo Thông tư số…………../ 2009/TT-BNNPTNT

ngày……..…tháng …..….năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TT

Tên thuốc, nguyên liệu làm thuốc

1.

Bayvarol Strip(Flumethrin)

2.

Perizin(Coumaphos)

3.

Herb oil(Tinh dầu thực vật)

4.

Amitras

5.

Formic acid

6.

Acetic acid

7.

Oxalic acid

8.

Lactic acid

9.

Cymiazole


Tin khác