Hướng dẫn Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ của nước ngoài thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

04/09/2009

AGROINFO – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa bàn hành Thông tư số 49/2009/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ của nước ngoài thuộc Bộ.

Thông tư này hướng dẫn về thu hút, vận động, quản lý và sử dụng các nguồn hỗ trợ của nước ngoài bao gồm nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (gọi tắt là ODA) và nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài (gọi tắt là PCPNN) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý và sử dụng.

Nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào nông nghiệp- nông thôn đang tăng

Tất cả các đơn vị có chức năng quản lý nhà nước và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ có quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ của nước ngoài do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý đều phải thực hiện theo quy định của thông tư này.

Thông tư 49/2009/TT-BNNVPTNN nhằm thống nhất việc quản lý và sự dụng nguồn vốn nước ngoài do Bộ trực tiếp quản lý.

Download TT49

AGROINFO (Nguồn: Bộ NN và PTNT)


Tin khác