Công tác mua sắm của Chương trình ARD SPS Hợp phần tỉnh Đăk Lăk.

24/12/2008

Căn cứ văn kiện Chương trình và hạng mục ngân sách đã được phê duyệt, căn cứ Thông tư 63/TT-BTC ngày 15/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước bằng vốn Nhà nước, ngày 31/10/2008 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2904/QĐ-UBND phê duyệt giá trị dự toán mua sắm trang thiết bị văn phòng, xe ô tô, xe gắn máy cho Chương trình hỗ trợ ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn với tổng kinh phí là 4.169.960.800 đồng.

Ban quản lý Chương trình tỉnh cũng đã có Tờ trình số 13, 14/TTr-BQLCTNNNT ngày 21/11/2008 trình Sở Tài chính và đã được tiếp trình của Sở Tài chính lên UBND tỉnh tại Tờ trình số 2142/TTr-STC ngày 02/12/2008 để xin phê duyệt giá dự toán mua sắm trang thiết bị cho huyện, xã với giá dự toán là 1.802.480.000 đồng.

Hiện nay các hạng mục mua sắm trên đã hoàn chỉnh hồ sơ mua sắm theo đúng quy định Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005 và Nghị định 58/CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng, sẽ tiến hành mua sắm ngay sau khi có văn bản phê duyệt của UBND tỉnh. Ban quản lý Chương trình hỗ trợ ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn (hợp phần tỉnh Đăk Lăk) cũng đang xây dựng Tờ trình báo cáo UBND tỉnh phê duyệt việc phân phối tài sản của Chương trình cho các cấp và quy định chế độ quản lý, sử dụng tài sản theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và Văn kiện Chương trình dã ký kết với Đại sứ quán Đan Mạch.


(Trích: Báo cáo hoạt động chương trình ARD SPS Hợp phần tỉnh Đăk Lăk)

Tin khác