Từ năm 2008-2010, suất đầu tư trồng rừng bình quân 10 triệu đồng/ha

24/12/2008

Thủ tướng chính phủ vừa quyết định sửa đổi, bổ sung quy định về Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng. Theo đó, việc đầu tư trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng trồng có bổ sung và làm giàu rừng tự nhiên đối với rừng phòng hộ, rừng đặc dụng được tính trên cơ sở định mức kinh tế kỹ thuật lâm sinh theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Mức vốn đầu tư cụ thể đối với từng dự án, từng khu vực, thực hiện theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Suất đầu tư trồng rừng dùng để cân đối kế hoạch đầu tư từng năm từ 2008-2010 bình quân 10 triệu đồng/ha. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm hướng dẫn cách lập dự toán cho các địa phương.

Theo Quyết định số 100/2007/QĐ-TTg ngày 6/7/2007 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 661/QĐ-TTg ngày 29/7/1998 về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, tổng vốn đầu tư cho Dự án trong giai đoạn 2006 – 2010 là 15.000 tỷ đồng, trong đó, ngân sách Nhà nước 5.000 tỷ đồng, bình quân mỗi năm 1.000 tỷ đồng.

Khoán quản lý bảo vệ rừng phòng hộ, rừng đặc dụng cho các hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn của các Ban quản lý rừng 1,5 triệu ha. Trồng rừng đặc dụng, phòng hộ: 250.000 ha; bình quân mỗi năm trồng 50.000 ha. Trồng rừng sản xuất: 750.000 ha, bình quân mỗi năm trồng 150.000 ha.


(Theo cổng TTĐT Chính phủ)

Tin khác