Kế hoạch hoạt động năm 2009 và những khó khăn, tồn tại, đề xuất của Hợp phần tỉnh Đăk Lăk

24/12/2008

Ngày 29/7/2008 Ban quản lý Chương trình tỉnh đã có Tờ trình số 24/BQLCTNNNT kính gửi UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1952/QĐ-UBND ngày 05/8/2008 phê duyệt kế hoạch hoạt động và vốn năm 2009. Đại sứ quán Đan Mạch Hà Nội cũng đã có Công hàm số 104.Vie.805-200 ngày 20/8/2008 chập thuận phê duyệt kế hoạch vốn và hoạt động cho Ban quản lý Chương trình hỗ trợ ngành nông nghiệp và phát triển (hợp phần tỉnh Đăk Lăk) năm 2009, theo đó vốn cấp cho các hoạt động năm 2009 là 25.978.864.000 đồng.

Trong đó, nguồn vốn do Chính phủ Đan Mạch tài trợ là 27.841.730.000 đồng; nguồn vốn đối ứng của tỉnh là 1.137.134.000 đồng. Chi tiết như sau:

Tiểu hợp phần 1: Khuyến nông dựa theo nhu cầu, thông tin và đào tạo cho nông dân: 8.590.155.000 đồng; Tiểu hợp phần 2: sản xuất, bảo quản, chế biến và marketing: 7.269.320.000 đồng; Tiểu hợp phần 3: lập kế hoạch địa phương và xây dựng năng lực: 2.519.080.000 đồng; Tiểu hợp phần 4: hỗ trợ giao đất, giao rừng: 1.802.125.000 đồng; hỗ trợ thực hiện và hành chính: 2.642.982.000 đồng.

Do một số gói thầu đã được phê duyệt nhưng không thể thực hiện kịp trong tháng 12/2008 xin chuyển qua 209 như sau: Gói thầu mua sắm thiết bị văn phòng từ tỉnh đến huyện 1.769.000.000 đồng; Trang thiết bị thí nghiệm và kỹ thuật năm 2008 chưa triển khai 2.174.900.000 đồng. ban quản lý Chương trình tỉnh xin chuyển 2 hạng mục trên sang vốn năm 2009.

Khó khăn, tồn tại, đề xuất

Hiện nay chưa có văn bản hướng dẫn giải ngân của Bộ Tài chính cho Chương trình hỗ trợ ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sổ tay hướng dẫn thu chi tài chính chưa được ban hành vì vậy Ban quản lý Chương trình tỉnh chưa có căn cứ để đề xuất, phân cấp, chuyển ngân cho các Ban điều phối các huyện và xã. Cần sớm ban hành văn bản này để có cơ sở thực hiện hoặc uỷ quyền cho UBND tỉnh ban hành quy chế, phân cấp quản lý tài chính giữa Ban quản lý tỉnh và Ban điều phối các huyện, xã theo quy định của Luật Ngân sách.

Cần sớm ban hành Quy chế quản lý, sử dụng quỹ phát triển thôn, buôn để triển khai thực hiện hoạt động này. Đây là một trong những hoạt động quan trọng có liên quan đến việc triển khai hoạt động của chương trình ở cấp thôn, buôn trong năm 2009.

Cán bộ của Chương trình hiện nay đa số hoạt động kiêm nhiệm vì vậy cần bổ sung thêm 02 biên chế cho vị trí mua sắm và giám sát, đánh giá. Hiện nay chưa có cán bộ phụ trách 2 vị trí quan trọng này nên trong hoạt động còn khó khăn. Nếu được chấp thuận đề nghị cho phép sử dụng nguồn kinh phí của Chương trình để trả lương theo quy định của Chính phủ Việt Nam.

Các đối tượng tham gia Chương trình là các hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi vì vậy cần có chính sách đặc thù, định mức chi tiêu riêng áp dụng cho Chương trình hỗ trợ ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Ban quản lý Chương trình hỗ trợ ngành nông nghiệp và phát triển nôn thôn xin báo cáo UBND tỉnh, Đại sứ quán Đan Mạch, Hà Nội, Ban chỉ đạo Chương trình tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo.


(Trích: Báo cáo hoạt động chương trình ARD SPS Hợp phần tỉnh Đăk Lăk)

Tin khác