Chương trình hành động của Bộ NN và PTNT về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

25/12/2008

Ngày 15/12/2008 Bộ trưởng Cao Đức Phát đã ký quyết định số 3979/QĐ-BNN-KH về việc ban hànhChương trình hành động của Bộ NN và PTNT thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Mục tiêu nhằm xây dựng một nền nông nghiệp (bao gồm cả lâm nghiệp, thuỷ sản) phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, sản xuất hàng hoá lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao, đạt mức tăng trưởng 3,5-4%/năm, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia cả trước mắt và lâu dài.

Nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng tài nguyên đất, nước trên cơ sở áp dụng khoa học công nghệ. Thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động trong nông nghiệp, nông thôn, nâng cao thu nhập của dân cư nông thôn vào năm 2020 tăng trên 2,5 lần so với hiện nay.

Xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, đô thị theo quy hoạch, bảo vệ môi trường sinh thái;

Nâng cao năng lực phòng chống giảm nhẹ thiên tai, thực hiệm một bước các biện pháp thích ứng và đối phó với biến đổi khí hậu toàn cầu, nhất là nước biển dâng.

Tải quyết định tại đây


(Quyết định số 3979/QĐ-BNN-KH)

Tin khác