Kết quả thi tuyển nhân viên CNTT

19/10/2009

AGROINFO - Phòng Tổ chức và Hành chính IPSARD công bố kết quả thi tuyển nhân viên CNTT...

Viện Chính sách và Chiến lược

Phát triển Nông nghiệp Nông thôn

Phòng Tổ chức và Hành chính

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

THÔNG BÁO                  

Kết quả phỏng vấn tuyển nhân viên Quản trị mạng

 

Thành phần Ban xét duyệt hồ sơ và phỏng vấn:

            1. Ông Phạm Đức Minh         - Phó trưởng phòng Tổ chức và Hành chính

            2. Bà Hồ Thị Hải Vân        - Phó trưởng phòng Tổ chức và Hành chính

            3. Ông Phan Văn Dần        - Cán bộ trung tâm thông tin

                                                                                                            Thang điểm: 100

 

 

Số

báo danh

Họ và tên

Điểm phỏng vấn

bình quân

Ghi chú

 

01

Vũ Văn Cường

82.5

Trúng tuyển

 

02

Trần Thế Giang

 

67.5

 

03

Đặng Anh Phương

 

55

 

 

                                                                       

                                                                       

                       

 

Hà Nội, ngày 15    tháng 10  năm 2009

 

Phòng tổ chức và hành chính

Phó trưởng phòng

 

(Đã ký)

 

Hồ Thị Hải Vân

 

 

 

                                   

                                                                                               

 


Tin khác