Những biện pháp kinh tế, tổ chức và quản lý nhằm phát triển kinh tế nông nghiệp hàng hoá và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn miền Trung

06/10/2005

Nhà xuất bản nông nghiệp - 2002 Giới thiệu: Việc nghiên cứu nhằm đánh giá tương đối đầy đủ và có cơ sở khoa học đối với sự phát triển kinh tế sản xuất nông sản hàng hoá và chuyển đổi cơ cấu kinh tế miền Trung là hết sức cần thiết. Nhóm tác giả đã tập trung nghiên cứu ở các tỉnh Thanh Hoá, Quảng Nam - Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Phú Yên và Daklak đồng thời đã thu thập thông tin tư liệu của 14 tỉnh trong vùng. Công việc nghiên cứu của nhóm tác giả bước đầu đã đưa ra một số kết quả nhằm góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế ở các tỉnh miền Trung.

 


Tin khác