Kỷ yếu khoa học: Nghiên cứu kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn 1996-2002

06/10/2005

Nhà xuất bản nông nghiệp - 2002 Giới thiệu: Nhân kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Viện Kinh tế nông nghiệp, nhóm tác giả tập hợp và giới thiệu với bạn đọc tập Kỷ yếu khoa học về các kết quả nghiên cứu trong những năm gần đây (1996 - 2001), nội dung gồm các kết quả nghiên cứu về Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn được trình bày trong 6 phần lớn: I. Những vấn đề chung II. Nghiên cứu thị trường III. Kinh tế nông nghiệp và ngành hàng IV. Phát triển nông thôn V. Các hình thức tổ chức kinh doanh VI. Nghiên cứu - Trao đổi

 


Tin khác