Bản tin Phát triển và Hội nhập tháng 08-2005

27/09/2005

 
THÔNG TIN KINH TẾ THƯƠNG MẠI

- Nhập khẩu nông sản Trung Quốc tăng vọt

- Triển vọng thương mại nông sản Hoa Kỳ

 

TƯ LIỆU

- Thương mại lúa gạo thế giới năm 2004

 

CHUYÊN ĐỀ PHÁT TRIỂN VÀ HỘI NHẬP

- Kinh nghiệm và bài học chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp và kinh tế nông thôn Việt Nam.

 

KINH DOANH TOÀN CẤU

- Công cuộc cải tổ của tập đoàn truyền thông Telefunica

- Ngành thép Trung Quốc, thay đổi chiến lược tăng trưởng bền vững và dựa trên khoa học

 

THÔNG TIN THAM KHẢO

- Hướng tới chiến lược đa dạng hoá bền vững

 
THÔNG TIN KINH TẾ THƯƠNG MẠI

- Nhập khẩu nông sản Trung Quốc tăng vọt

- Triển vọng thương mại nông sản Hoa Kỳ

 

TƯ LIỆU

- Thương mại lúa gạo thế giới năm 2004

 

CHUYÊN ĐỀ PHÁT TRIỂN VÀ HỘI NHẬP

- Kinh nghiệm và bài học chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp và kinh tế nông thôn Việt Nam.

 

KINH DOANH TOÀN CẤU

- Công cuộc cải tổ của tập đoàn truyền thông Telefunica

- Ngành thép Trung Quốc, thay đổi chiến lược tăng trưởng bền vững và dựa trên khoa học

 

THÔNG TIN THAM KHẢO

- Hướng tới chiến lược đa dạng hoá bền vững


Tin khác