Hiệu quả kinh tế ứng dụng kỹ thuật tiến bộ vào sản xuất cây lương thực và thực phẩm

06/10/2005

Chủ biên: PTS Nguyễn Tiến Mạnh. Nhà xuất bản nông nghiệp - 2002. Giới thiệu: Nghiên cứu tập trung vào các vẫn đề sau: Cơ sở khoa học và thực tiễn về hiệu quả kinh tế của các kỹ thuật tiến bộ và kinh tế - xã hội. Xác định hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế.

Áp dụng hệ thống chỉ tiêu vào việc tính hiệu quả kinh tế của các kỹ thuật tiến bộ và kinh tế được áp dụng vào sản xuất ở một số cây lương thực - thực phẩm chính. Trên cơ sở đó đưa ra những chủ trương chính sách thích hợp nhằm đưa nhanh tiến bộ và kinh tế vào sản xuất nông nghiệp nâng cao hơn nữa hiệu quả kinh tế của sản xuất, tạo ra sự biến đổi về chất trong quá trình chuyển mạnh nền nông nghiệp nước ta sang nền nông nghiệp sản xuất hàng hoá có năng suất chất lượng đa dạng hoá sản phẩm và có tính bền vững cao.

Tin khác