Kinh nghiệm của dự án DIALOGS trong hỗ trợ phát triển kinh tế và xã hội tại các vùng nông thôn miền Bắc Việt Nam.

28/06/2006

Tài liệu tổng kết kinh nghiệm của dự án DIALOGS, giới thiệu các vấn đề của các dịch vụ tại chỗ trong bối cảnh của Việt Nam thời kì Đổi Mới và phân tích các tổ chức dịch vụ khác nhau đã được hỗ trợ trong khuôn khổ dự án. Cuốn sách này cũng chỉ ra cách mà các tổ chức này kết hợp điều phối thị trường, điều phối chính sách công và điều phối các hoạt động mang tính tập thể nhằm đảm bảo cung cấp các dịch vụ chất lượng cao, phù hợp và dễ tiếp cận cho các hộ gia đình ở nông thôn. Cuối cùng tài liệu này sẽ trình bày các điều kiện phát triển và củng cố các tổ chức này.

 


Tin khác