Phương pháp điều tra nông thôn

27/06/2006

Trong tháng 4 và tháng 5 năm 2006, Ban chỉ đạo Trung ương Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2006 đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra. Cuộc Tổng điều tra này đã và đang được giới nghiên cứu trong và ngoài ngành quan tâm và trông đợi. Trong tháng 4 và tháng 5 năm 2006, Ban chỉ đạo Trung ương Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2006 đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra. Cuộc Tổng điều tra này đã và đang được giới nghiên cứu trong và ngoài ngành quan tâm và trông đợi. |Kết quả của cuộc Tổng điều tra này sẽ phục vụ công tác xây dựng bộ cơ sở dữ liệu về nông nghiệp, thuỷ sản và nông thôn nhằm phục vụ công tác nghiên cứu chuyên sâu, cũng như thực hiện điều chỉnh các chỉ tiêu thống kê hàng năm về sản xuất nông nghiệp và thuỷ sản. Cuộc Tổng điều tra bắt đầu triển khai thu thập số liệu từ 1/7/2006 và kết thúc vào ngày 15/8/2006 và đến tháng 12/2007 sẽ công bố bộ số liệu điều tra.

Chi tiết về: Biểu mẫu điều tra, phiếu câu hỏi, phiếu thu thập thông tin… có thể xem tại đây.  


Tin khác

©2020 Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn - IPSARD
Số 16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội
Tel: 04-39722067, Fax: 84-4-39711062, Email: viencscl@ipsard.gov.vn
Số giấy phép 234/GP-BC