Sửa Nghị định 210 để thu hút đầu tư vào nông nghiệp

07/07/2017

Để doanh nghiệp tăng đầu tư vào nông nghiệp, qua đó thúc đẩy sản xuất và phát triển kinh tế - xã hội bền vững, Chính phủ xác định việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 210/2013/NĐ-CP về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn là cần thiết và cấp bách.

Văn phòng Chính phủ đã có thông báo số 285/TB-VPCP về kết luận của Phó thủ tướng Vương Đình Huệ tại hội thảo về sửa đổi, bổ sung nghị định chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (nghị định số 210/2013/NĐ-CP).

Theo thông báo này, việc ban hành Nghị định 210 là nhằm tăng cường nguồn lực đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; thúc đẩy sản xuất hàng hóa và phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại nông thôn. “Đây là vấn đề có ý nghĩa và là nội dung quan trọng trong quá trình cơ cấu lại kinh tế nông nghiệp trên địa bàn nông thôn...”, thông báo nêu rõ.

Thông báo này cho biết, việc triển khai Nghị định 210 còn nhiều bất cập do nguồn lực hạn chế; quy hoạch sử dụng đất của địa phương thường xuyên thay đổi; tích tụ ruộng đất còn khó khăn; sản xuất nông nghiệp còn nhiều rủi ro bất cập; chính sách bảo hiểm nông nghiệp không hiệu quả khiến doanh nghiệp khó tiếp cận ngân hàng; thủ tục hành chính còn phức tạp; mức hỗ trợ cho các dự án còn hạn chế… Đây là những lý do chưa thể thu hút được doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn như mong đợi.

Mặt khác, thông báo cũng nêu rõ việc ban hành Nghị định 210 trước khi có các Luật Đất đai, Đầu tư công, Đầu tư, Xây dựng nên một số quy định còn trùng lặp, vướng mắc khi hướng dẫn thực hiện, phát sinh nhiều thủ tục cho doanh nghiệp khi có dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Thực tế cho thấy, đến nay cả nước chỉ có 4.424 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, chiếm dưới 1% tổng số doanh nghiệp cả nước. Tổng ngân sách Trung ương hỗ trợ theo Nghị định 210 chỉ đạt 285 tỉ đồng cho 23 địa phương để thực hiện 64 dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

“Vì vậy, việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 210 để phù hợp với định hướng phát triển kinh tế-xã hội trong thời kỳ mới là rất cần thiết và cấp bách”, thông báo khẳng định.

Theo đó, dự thảo sửa đổi Nghị định 210 cần tập trung vào các nội dung sau:

Thứ nhất, mục đích cần đạt được khi ban hành nghị định mới là phải thu hút được làn sóng đầu tư mạnh mẽ của doanh nghiệp vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn...

Thứ hai, dự thảo nghị định sửa đổi Nghị định 210 cần tập trung vào đề xuất cơ chế, chính sách, hỗ trợ gián tiếp là chủ yếu (môi trường đầu tư, thủ tục hành chính). Trong đó, ưu tiên tạo thuận lợi nhất để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn như khuyến khích bằng cơ chế ưu đãi (đất đai, thuế…) và chính sách hỗ trợ bằng tiền phù hợp với nguyên tắc thị trường và khả năng chi ngân sách nhà nước…

Thứ ba, ưu tiên hỗ trợ trực tiếp để doanh nghiệp nghiên cứu khoa học, mua sắm chuyển giao công nghệ để đưa vào sản xuất; hỗ trợ doanh nghiệp phát triển khu, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp tham gia theo chuỗi sản xuất - chế biến - tiêu thụ sản phẩm.

Thứ tư, về cải cách hành chính, dự thảo cần rà soát các thủ tục nhận hỗ trợ của doanh nghiệp, đảm bảo công khai, minh bạch, kịp thời, dễ dàng, giảm chi phí cho doanh nghiệp và đồng thời, giảm các thủ tục hành chính không cần thiết, xóa cơ chế "xin - cho" nhằm đảm bảo chính sách phát huy hiệu quả và sớm đi vào cuộc sống.

Theo Thời báo Kinh tế Sài Gòn


Tin khác