THƯ MỜI CHUYÊN GIA TƯ VẤN CÁ NHÂN

12/06/2020

VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ CHIẾN LƯỢC PTNNNT

 TRUNG TÂM THÔNG TIN PHÁT TRIỂN

NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

THƯ MỜI CHUYÊN GIA TƯ VẤN CÁ NHÂN

 

Thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu, đánh giá thực trạng hoạt động xúc tiến đầu tư và tiềm năng thu hút vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; đề xuất kế hoạch xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2021 - 2025”, Trung tâm Thông tin phát triển nông nghiệp nông thôn mời chuyên gia tư vấn cá nhân thực hiện các công việc dưới đây:

Gói thầu số 1: Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn – 1 người (Phụ lục 1 - Điều khoản tham chiếu kèm theo)

Gói thầu số 2: Đề xuất Kế hoạch xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2021-2025 – 1 người (Phụ lục 2 - Điều khoản tham chiếu kèm theo)

Chuyên gia tư vấn cá nhân quan tâm, vui lòng gửi Sơ yếu lý lịch khoa học đến Trung tâm Thông tin phát triển nông nghiệp nông thôn,Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn. Địa chỉ: Phòng 403, số 16 Thụy Khuê, Hà Nội hoặc email: hang.an@agro.gov.vn trước 16h ngày 18/6/2020.

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020

 

          GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

        Nguyễn Anh Phong

 

 


Tin khác