THƯ MỜI CHUYÊN GIA TƯ VẤN CÁ NHÂN

01/10/2020

VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ CHIẾN LƯỢC

PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

Dự án khu vực “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THƯ MỜI CHUYÊN GIA TƯ VẤN CÁ NHÂN

 

Thực hiện 09 gói thầu lựa chọn tư vấn cá nhân trong nước năm 2020 bao gồm: các gói thầu số 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23 thuộc Dự án khu vực “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công”, Ban quản lý dự án mời chuyên gia tư vấn cá nhân thực hiện các gói thầu dưới đây:

  • Gói thầu số 13: Các chuyên gia cao cấp về nghiên cứu và hoạch định chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn (Dòng hoạt động 2.3.3) (08 Chuyên gia)

(Chi tiết Điều khoản tham chiếu từ Phụ lục 1.1 đến Phụ lục 1.8).

  • Gói thầu số 14: Các chuyên gia hỗ trợ nghiên cứu và hoạch định chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn (Dòng hoạt động 2.3.3) (08 Chuyên gia)

(Chi tiết Điều khoản tham chiếu từ Phụ lục 2.1 đến Phụ lục 2.8).

  • Gói thầu số 15: Các chuyên gia cao cấp thực hiện nghiên cứu Đánh giá tác động của Đại dịch COVID-19 đến cư dân nông thôn (Dòng hoạt động 2.3.3) (03 Chuyên gia) (Chi tiết Điều khoản tham chiếu từ Phụ lục 3.1 đến Phụ lục 3.3).
  • Gói thầu số 16: Các chuyên gia hỗ trợ thu thập và xử lý số liệu thực hiện nghiên cứu Đánh giá tác động của Đại dịch COVID-19 đến cư dân nông thôn (Dòng hoạt động 2.3.3) (03 Chuyên gia) (Chi tiết Điều khoản tham chiếu từ Phụ lục 4.1 đến Phụ lục 4.3).
  • Gói thầu số 18: Chuyên gia thị trường và chuỗi giá trị nông nghiệp (Dòng hoạt động 2.3.4.1) (01 chuyên gia) (Chi tiết Điều khoản tham chiếu Phụ lục 5).
  • Gói thầu số 19: Chuyên gia cao cấp giảng dạy cho lớp tập huấn trong nước - 2 ngày đào tạo cấp quốc gia về STATA (Dòng hoạt động 2.3.4.1) (01 Chuyên gia) (Chi tiết Điều khoản tham chiếu Phụ lục 6).
  • Gói thầu số 20: Các chuyên gia trợ giảng giảng dạy cho lớp tập huấn trong nước - 2 ngày đào tạo cấp quốc gia về STATA (Dòng hoạt động 2.3.4.1) (02 Chuyên gia) (Chi tiết Điều khoản tham chiếu Phụ lục 7.1 và 7.2).
  • Gói thầu số 22: Chuyên gia cao cấp giảng dạy cho lớp tập huấn trong nước -3 ngày đào tạo cấp quốc gia về chuỗi giá trị (Dòng hoạt động 2.3.4.2) (01 chuyên gia) (Chi tiết Điều khoản tham chiếu Phụ lục 8).
  • Gói thầu số 23: Các chuyên gia trợ giảng giảng dạy cho lớp tập huấn trong nước -3 ngày đào tạo cấp quốc gia về chuỗi giá trị (Dòng hoạt động 2.3.4.2) (03 chuyên gia) (Chi tiết Điều khoản tham chiếu từ Phụ lục 9.1 đến Phụ lục 9.3).

Yêu cầu: Chuyên gia tư vấn cá nhân gửi hồ sơ lý lịch khoa học đến Ban quản lý dự án khu vực “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công”, số 16 Thụy Khuê, Hà Nội trước 16h ngày 23/11/2019 và được dán phong bì niêm phong.

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2020

 

          GIÁM ĐỐC DỰ ÁN

 

 

 

 

 

        Trần Công Thắng

 


Tin khác