Kết quả lựa chọn tư vấn cá nhân trong nước Các gói thầu số 13, 14, 18, 19, 20, 22, 23 thuộc Dự án khu vực “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công”

04/11/2020

VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ CHIẾN LƯỢC

PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

Dự án khu vực “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công”

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

           Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Kết quả lựa chọn tư vấn cá nhân trong nước             

Các gói thầu số 13, 14, 18, 19, 20, 22, 23 thuộc Dự án khu vực “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công”

 

 
   

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

            Căn cứ Quyết định số 1962/QĐ-BNN-HTQT ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt dự án khu vực “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công” do IFAD tài trợ;

            Căn cứ Quyết định số 95/QĐ-CSCL ngày 12 tháng 6 năm 2019 của Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn về việc Thành lập Ban quản lý dự án khu vực “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công” do IFAD tài trợ;

 Căn cứ Quyết định số 3765/QĐ-BNN-TC, ngày 21 tháng 09 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Dự toán chi tiết năm 2020 Dự án khu vực “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công” do IFAD tài trợ;

Căn cứ Quyết định số 218/QĐ-CSCL-IFAD ngày 04/11/2020 của Viện trưởng Viện Chính sách và chiến lược PTNNNT về việc phê duyệt kết quả 07 gói thầu lựa chọn tư vấn cá nhân trong nước năm 2020 bao gồm: các gói thầu số 13, 14, 18, 19, 20, 22, 23  thuộc Dự án khu vực “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công”;

Dự án khu vực “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công” thông báo kết quả lựa chọn chuyên gia tư vấn cá nhân trong nước cho 09 gói thầu lựa chọn tư vấn cá nhân trong nước năm 2020 bao gồm: các gói thầu số 13, 14, 18, 19, 20, 22, 23  cụ thể như sau:

1. Chuyên gia tư vấn được lựa chọn:

  • Gói thầu số 13: Các chuyên gia cao cấp về nghiên cứu và hoạch định chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn (Dòng hoạt động 2.3.3) (08 Chuyên gia)

+ Số tiền: 32.400 USD tương đương 750.060.000 đồng.

+ Chuyên gia thực hiện: Nguyễn Hữu Tài, Phạm Sỹ Tiệp, Trần Ngọc Thể, Trịnh Văn Tiến, Nguyễn Ngọc Hoàn, Bạch Quốc Khang, Nguyễn Bình Nguyên, Nguyễn Quốc Ngữ.

  • Gói thầu số 14: Các chuyên gia hỗ trợ nghiên cứu và hoạch định chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn (Dòng hoạt động 2.3.3) (08 Chuyên gia)

+ Số tiền: 13.200 USD tương đương 305.580.000 đồng.

+ Chuyên gia thực hiện: Phạm Đức Minh, Nguyễn Thị Thịnh, Nguyễn Tiến Dũng, Lê Thị Thu Hương, Lê Thị Lệ, Phạm Thị Kim Dung, Trần Thị Hiền, Phạm Minh Trí.

  • Gói thầu số 18: Chuyên gia thị trường và chuỗi giá trị nông nghiệp (Dòng hoạt động 2.3.4.1) (01 chuyên gia)

+ Số tiền: 3.780 USD tương đương 87.507.000 đồng.

+ Chuyên gia thực hiện: Nguyễn Ngọc Quế.

  • Gói thầu số 19: Chuyên gia cao cấp giảng dạy cho lớp tập huấn trong nước - 2 ngày đào tạo cấp quốc gia về STATA (Dòng hoạt động 2.3.4.1) (01 Chuyên gia) + Số tiền: 1.890 USD tương đương 43.753.500 đồng.

+ Chuyên gia thực hiện: Phạm Đình Thúy.

  • Gói thầu số 20: Các chuyên gia trợ giảng giảng dạy cho lớp tập huấn trong nước - 2 ngày đào tạo cấp quốc gia về STATA (Dòng hoạt động 2.3.4.1) (02 Chuyên gia)

+ Số tiền: 2.280 USD tương đương 52.782.000 đồng.

+ Chuyên gia thực hiện: Phan Phương Thanh, Nguyễn Thu Nga.

  • Gói thầu số 22: Chuyên gia cao cấp giảng dạy cho lớp tập huấn trong nước -3 ngày đào tạo cấp quốc gia về chuỗi giá trị (Dòng hoạt động 2.3.4.2) (01 chuyên gia)

+ Số tiền: 4.320 USD tương đương 100.008.000 đồng.

+ Chuyên gia thực hiện: Lê Thị Phi Vân.

  • Gói thầu số 23: Các chuyên gia trợ giảng giảng dạy cho lớp tập huấn trong nước -3 ngày đào tạo cấp quốc gia về chuỗi giá trị (Dòng hoạt động 2.3.4.2) (03 chuyên gia)

+ Số tiền: 4.560 USD tương đương 105.564.000 đồng.

+ Chuyên gia thực hiện: Ngô Văn Hải, Phạm Thị Mỹ Dung, Nguyễn Văn Tùng.

Tỷ giá: 1 USD = 23.150 VNĐ theo tỷ giá quy định tại Quyết định số 3765/QĐ-BNN-TC ngày 21 tháng 09 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch tổng thể, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Dự toán chi tiết năm 2020 thực hiện Dự án khu vực “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công” do IFAD tài trợ.

2. Hình thức hợp đồng: trọn gói

3. Phương thức thanh toán và thời gian thực hiện hợp đồng:

- Phương thức thanh toán: Thanh toán bằng chuyển khoản 100% giá trị hợp đồng khi ký biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng.

- Thời gian thực hiện hợp đồng:

                + Gói thầu số 13: Thời gian thực hiện từ 05/11/2020 đến 30/11/2020. Thời gian tính công chuyên gia là 15 ngày/chuyên gia x 8 chuyên gia.

  + Gói thầu số 14: Thời gian thực hiện từ 05/11/2020 đến 30/11/2020. Thời gian tính công chuyên gia là 15 ngày/chuyên gia x 8 chuyên gia.

  + Gói thầu số 18: Thời gian thực hiện từ 05/11/2020 đến 30/11/2020. Thời gian tính công chuyên gia là 14 ngày/chuyên gia x 1 chuyên gia.

    + Gói thầu số 19: Thời gian thực hiện từ 25/11/2020 đến 10/12/2020. Thời gian tính công chuyên gia là 07 ngày/chuyên gia x 1 chuyên gia.

    + Gói thầu số 20: Thời gian thực hiện từ 25/11/2020 đến 10/12/2020. Thời gian tính công chuyên gia là 06 ngày/chuyên gia x 2 chuyên gia.

    + Gói thầu số 22: Thời gian thực hiện từ 05/11/2020 đến 30/11/2020. Thời gian tính công chuyên gia là 16 ngày/chuyên gia x 1 chuyên gia.

    + Gói thầu số 23: Thời gian thực hiện từ 05/11/2020 đến 30/11/2020. Thời gian tính công chuyên gia là 08 ngày/chuyên gia x 3 chuyên gia.

4. Nguồn vốn: Vốn ODA do Quỹ Quốc tế về Phát triển Nông nghiệp (IFAD)

Dự án khu vực “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công” trân trọng  kính mời các ông/bà chuyên gia tư vấn có tên nêu trên đến liên hệ với Điều phối viên dự án Bà Nguyễn Thị Hải Linh tại Văn phòng Dự án khu vực tại địa chỉ số 16 Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội; Điện thoại: 0243.7280491 để thỏa thuận về việc ký kết hợp đồng thực hiện gói thầu trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày ký thông báo. Quá thời gian trên Dự án sẽ thông báo hủy thầu và tiến hành tổ chức lại việc lựa chọn mới theo đúng quy định./.

      Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 

Nơi nhận:

  •  Các CG có tên nêu trên.
  • Lưu: VT, DA.

GIÁM ĐỐC DỰ ÁN

 

 

 

 

Trần Công Thắng

 

 


Tin khác