THƯ MỜI BÁO GIÁ

11/10/2021

VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ CHIẾN LƯỢC

PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

Hà nội, ngày 11  tháng 10  năm 2021

 

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Thực hiện hoạt động “Đề xuất định hướng giải pháp xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2030 theo các mục tiêu phát triển bền vững”. Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn

                Loại vé yêu cầu: vé khứ hồi hãng VN airline

                Thời gian vận chuyển từ ngày 01/11/2021 đến ngày 7/11/2021

                Hành trình Hà Nội – Đà Lạt – Hà Nội

                Tổng số vé: 5 vé khứ hồi

                Thời gian bay: 5 vé ngày đi 01/11/2021, ngày về 7/11/2021

                Số lượng vé yêu cầu: 1 chuyến x 5 vé khứ hồi/ chuyến = 5 vé

                Đơn giá chào có VAT  và phải nêu rõ thời hạn hiệu lực của báo giá.

Yêu cầu báo giá: Báo giá được gửi đến Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn trước 16h ngày 27/10/2021

 

 

 


Tin khác