Tuyển chuyên gia tư vấn trong nước cho Dự án thành phần "Tạo điều kiện thuận lợi cho tái cơ cấu nông thôn và tăng khả năng cạnh tranh của các yếu tố thị trường" 

25/05/2021

Chương trình “Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam” (Chương trình Aus4Reform) nhằm hỗ trợ các cơ quan Việt Nam thúc đẩy năng suất lao động và năng lực cạnh tranh tại Việt Nam. Chương trình hỗ trợ việc xây dựng các chính sách, pháp luật, thể chế có chất lượng thông qua tham vấn, truyền thông và củng cố các cơ sở bằng chứng cho các chính sách kinh tế trên cơ sở học tập kinh nghiệm quốc tế, đặc biệt là kinh nghiệm của Ốt-xtrây-lia.

Chương trình gồm 5 cấu phần, bao gồm:

Cấu phần 1: Hoàn thiện khung khổ pháp luật về môi trường kinh doanh, hình thành và phát triển đồng bộ thị trường các nhân tố sản xuất

Cấu phần 2: Tăng cường các thể chế cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng

Cấu phần 3: Tạo điều kiện thuận lợi cho tái cơ cấu nông thôn và tăng khả năng cạnh tranh của các yếu tố thị trường.

Cấu phần 4: Tăng cường tiếng nói của doanh nghiệp trong giám sát thực hiện quá trình tái cơ cấu kinh tế

Cấu phần 5: Quỹ linh hoạt nhằm giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan tới năng lực cạnh tranh.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương) là cơ quan chủ quản, điều phối Chương trình. Các cơ quan phối hợp thực hiện Chương trình gồm: Bộ Công thương (Cục Quản lý cạnh tranh); Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban Kinh tế Quốc hội và một số địa phương.

Là một trong năm cấu phần của Chương trình, Cấu phần 3 “Tạo điều kiện thuận lợi cho tái cơ cấu nông thôn và tăng khả năng cạnh tranh của các yếu tố thị trường” do Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn thực hiện nhằm mục tiêu góp phần đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế ở khu vực nông thôn và tăng năng suất lao động của người dân nông thôn. Trọng tâm của cấu phần hướng tới nâng cao khả năng tiếp cận những cơ hội kinh tế giá trị gia tăng cao hơn ở nông thôn thông qua thúc đẩy kinh tế nông nghiệp và cải thiện năng suất lao động.

Trong khuôn khổ Kế hoạch năm thứ 4 của Chương trình Aus4Reform, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn có nhu cầu tuyển dụng 06 vị trí tư vấn trong nước, cụ thể như sau:

Chuyên gia tư vấn 01: Thực hiện Rà soát kinh nghiệm quốc tế trong phát triển hợp tác xã nông nghiệp (chi tiết tại file TOR đính kèm)

Chuyên gia tư vấn 02: Thực hiện Rà soát chính sách hỗ trợ trong phát triển HTX nông nghiệp tại Việt Nam (chi tiết tại file TOR đính kèm)

Chuyên gia tư vấn 03: Thực hiện viết báo cáo thực trạng và các rào cản trong phát triển HTX nông nghiệp và đề xuất chính sách và Viết tóm lược chính sách về các khuyến nghị chính sách phát triển HTX nông nghiệp bền vững và hiệu quả (chi tiết tại file TOR đính kèm)

Chuyên gia tư vấn 04: Thực hiện Tổng quan kinh nghiệm quốc tế trong phát triển tổ chức ngành hàng nông sản (chi tiết tại file TOR đính kèm)

Chuyên gia tư vấn 05: Thực hiện Tổng quan chính sách và thực trạng tổ chức ngành hàng nông sản, hợp tác công tư trong nông nghiệp tại Việt Nam (chi tiết tại file TOR đính kèm)

Chuyên gia tư vấn 06: Thực hiện Viết báo cáo về tăng cường năng lực cho VCCB và kế hoạch hành động cho giai đoạn 2021-2025 (chi tiết tại file TOR đính kèm)

Ứng viên quan tâm, vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển đến phòng 302, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn, số 16 Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội hoặc địa chỉ Email: nguyenhaiha74@gmail.com.

Mọi thắc mắc xin liên hệ theo số: 024.37282590/0333949486.

Thời hạn:  BQL Dự án nhận hồ sơ các ứng viên  đến hết Ngày 09/6/2021

 

 


Tin khác