Mời chuyên gia tư vấn cá nhân

08/08/2023

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

 

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ CHIẾN LƯỢC

PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                                             Hà Nội, ngày 8 tháng 8 năm 2023

 

THƯ MỜI CHUYÊN GIA TƯ VẤN CÁ NHÂN

 

Thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng Đề án phát triển khoa học và ứng dụng, chuyển giao công nghệ thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp giai đoạn 2023 - 2030”, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn mời chuyên gia tư vấn cá nhân thực hiện công việc: Tổng quan lý luận, tầm quan trọng của kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực nông nghiệp và tổng quan chính sách và những hạn chế về khung pháp lý trong phát triển kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam.

Số lượng: 01 người

Thời gian thực hiện: từ tháng 8 – 10/2023

(Điều khoản tham chiếu nhiệm vụ trong Phụ lục kèm theo)

Chuyên gia tư vấn cá nhân quan tâm, vui lòng gửi Sơ yếu lý lịch khoa học đến Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn. Địa chỉ: Phòng 403, số 16 Thụy Khuê, Hà Nội hoặc email: thuy.tran@ipsard.gov.vn trước 16h ngày 14/8/2023.

 

 

KT.VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

 

               

 

(đã ký)

 

Nguyễn Anh Phong

 


Nhiệm vụ “Xây dựng Đề án phát triển khoa học và ứng dụng, chuyển giao công nghệ thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp giai đoạn 2023 - 2030

 

PHỤ LỤC: ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Gói thầu: Chuyên gia Tổng quan lý luận, tầm quan trọng của kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực nông nghiệp và tổng quan chính sách và những hạn chế về khung pháp lý trong phát triển KTTH trong lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam

1. Giới thiệu

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường đề xuất phối hợp với Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn (IPSARD) - là đơn vị có kinh nghiệm và năng lực cao trong nghiên cứu chính sách phát triển kinh tế tuần hoàn (KTTH), đẩy mạnh ứng dụng & chuyển giao KH&CN - để triển khai thực hiện nhiệm vụ này. Theo Quyết định số 1022/QĐ-BNN-KHCN ngày 22/03/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt danh mục và kinh phí nhiệm vụ xây dựng đề án, nhiệm vụ phục vụ quản lý nhà nước về KH&CN năm 2023, Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn (IPSARD) được giao triển khai thực hiện nhiệm vụ này. Để hỗ trợ triển khai nhiệm vụ này, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn cần 01 Chuyên gia thực hiện các công việc thuộc 02 nội dung “Tổng quan lý luận và tầm quan trọng của KTTH trong lĩnh vực nông nghiệp” và “Tổng quan chính sách và những hạn chế về khung pháp lý trong phát triển KTTH trong lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam”.

2. Nội dung công việc

Chuyên gia cần thực hiện nội dung công việc như sau:

(1)                Tổng quan lý luận, tầm quan trọng của KTTH, cụ thể:

-                Tổng quan lý thuyết và các nguyên tắc của KTTH trên thế giới và tại Việt Nam

-                Tổng quan các khái niệm về KTTH trên thế giới và tại Việt Nam

-                Đánh giá vai trò của KTTH trong phát triển bền vững nông nghiệp

-                Vai trò của KTTH trong phát triển bền vững trong nông nghiệp

-                Tổng quan các tiêu chí, chỉ số xác định các mô hình KTTH

-                Xây dựng báo cáo Tổng quan lý luận và tầm quan trọng của KTTH trong lĩnh vực nông nghiệp

(2)                Tổng quan chính sách và những hạn chế về khung pháp lý trong phát triển KTTH trong lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam

-                Rà soát, đánh giá các chính sách phát triển KH&CN, thúc đẩy ứng dụng và chuyển giao KHCN phục vụ phát triển KTTH trong nông nghiệp

-                Rà soát, đánh giá các chính sách về phát triển KTTH trong lĩnh vực chăn nuôi

-                Rà soát, đánh giá các chính sách về phát triển KTTH trong lĩnh vực trồng trọt

-                Rà soát, đánh giá các chính sách về phát triển KTTH trong lĩnh vực thủy sản

-                Rà soát, đánh giá các chính sách về phát triển KTTH trong lĩnh vực lâm nghiệp

-                Viết báo cáo Tổng quan chính sách và những hạn chế về khung pháp lý trong phát triển KTTH trong lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam

Sản phẩm giao nộp:

(1) 01 báo cáo Tổng quan lý luận và tầm quan trọng của KTTH trong lĩnh vực nông nghiệp. Báo cáo gồm các nội dung chính sau:

-                Tổng quan lý thuyết và các nguyên tắc của KTTH trên thế giới và tại Việt Nam

-                Đánh giá các vai trò của KTTH trong phát triển bền vững trong nông nghiệp

-                Tổng quan các tiêu chí, chỉ số xác định các mô hình KTTH trên thế giới

(2) 01 báo cáo Tổng quan chính sách và những hạn chế về khung pháp lý trong phát triển KTTH trong lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam. Báo cáo gồm các nội dung chính sau:

-                Chính sách phát triển KH&CN, thúc đẩy ứng dụng và chuyển giao KHCN phục vụ phát triển KTTH trong nông nghiệp

-                Chính sách về phát triển KTTH trong lĩnh vực chăn nuôi

-                Chính sách về phát triển KTTH trong lĩnh vực trồng trọt

-                Chính sách về phát triển KTTH trong lĩnh vực thủy sản

-                Chính sách về phát triển KTTH trong lĩnh vực lâm nghiệp

3. Thời gian thực hiện:

Tổng thời gian thực hiện 2 tháng từ tháng 8/2023 đến tháng 10/2023

4. Yêu cầu đối với chuyên gia:

-                Có trình độ thạc sĩ trở lên, các chuyên ngành về kinh tế, kinh tế phát triển, kinh tế nông nghiệp, chính sách công, phát triển nông thôn.

-                Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm làm việc, đặc biệt là kinh nghiệm nghiên cứu, tổng quan lý luận, tổng quan chính sách;

-                Có kinh nghiệm làm việc với các đơn vị nhà nước và các tổ chức phát triển, đặc biệt là kinh nghiệm làm việc với các cơ quan/đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT là một lợi thế;

-                Có khả năng tổng hợp thông tin và viết báo cáo khoa học;

-                Có khả năng sử dụng tiếng Anh.

5. Thang điểm đánh giá:

TT

Nội dung đánh giá

Mức điểm tối đa

Mức điểm tối thiểu

I

Bằng cấp

20

15

 

Tiến sỹ

20

 

 

Thạc sỹ

15

 

 

Cử nhân

5

 

II

Nơi đào tạo

10

8

 

Nước ngoài

10

 

 

Chương trình liên kết

8

 

 

Trong nước

5

 

III

Chuyên ngành

20

15

 

Kinh tế, kinh tế phát triển, kinh tế nông nghiệp, chính sách công, phát triển nông thôn

20

 

 

Chuyên ngành khác có liên quan

15

 

IV

Kinh nghiệm

35

22

 

Tổng số năm kinh nghiệm (từ 10 năm trở lên)

15

 

 

Kinh nghiệm nghiên cứu, tổng quan lý luận, tổng quan chính sách

10

 

 

Kinh nghiệm làm việc với các cơ quan thuộc Bộ NN&PTNT hoặc các dự án liên quan đến nông nghiệp, nông thôn

10

 

V

Kỹ năng chuyên môn

15

10

 

Khả năng tổng hợp thông tin và viết báo cáo khoa học

12

 

 

Khả năng sử dụng tiếng Anh

3

 

 

TỔNG CỘNG

100

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tin khác