GIỚI THIỆU TÀI LIỆU HỎI ĐÁP CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN BỀN VỮNG 2021-2030, TẦM NHÌN 2050 (BẢN SỐ HOÁ)

12/07/2023

Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ tổ quốc; gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái. Giai đoạn 2021-2030, Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã dành sự quan tâm đặc biệt, lãnh đạo, chỉ đạo ban hành, hoàn thiện nhiều chủ trương, chính sách mạnh mẽ để phát triển ngành theo hướng “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”, như Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 về Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025...

Nhằm tuyên truyền, phổ biến và cung cấp đầy đủ, toàn diện các thông tin về quan điểm, định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn thời gian tới; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trực tiếp chỉ đạo các cơ quan tham mưu (Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn, Vụ Kế hoạch) tổng hợp và công bố Tài liệu hỏi đáp Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Góp phần thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng, với sự hỗ trợ của dự án “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công”, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn đã hoàn thành bản số hoá của Tài liệu hỏi đáp Chiến lược nói trên.

Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn xin trân trọng giới thiệu với độc giả bản số hoá Tài liệu hỏi đáp Chiến lược bằng tiếng Việt tại đây.


Nguyễn Văn Hùng

Tin khác