Hoạt động tham vấn xây dựng sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ Chỉ tiêu giám sát Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn

07/11/2023

Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2022 (sau đây gọi tắt là Chiến lược). Để phục vụ việc giám sát thực hiện Chiến lược, 30 nhóm chỉ tiêu nhằm phản ánh các mục tiêu, quan điểm, định hướng của Chiến lược được phân thành 3 nhóm là kinh tế, xã hội và môi trường với 111 chỉ tiêu cụ thể đã được ban hành tại Quyết định số 3572/QĐ-BNN-KH ngày 21 tháng 9 năm 2022.

Để có căn cứ triển khai, giám sát kết quả thực hiện Chiến lược, cần có sự thống nhất về phương pháp thu thập thông tin, tính toán các chỉ tiêu giám sát giữa các bộ ngành và địa phương. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao cho Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn phối hợp với Vụ Kế hoạch xây dựng “Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ Chỉ tiêu giám sát Chiến lược”. Thực hiện nhiệm vụ Bộ trưởng giao, ngày 24 tháng 10 năm 2023, tại Hà Nội, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn phối hợp với Vụ Kế hoạch tổ chức “Hội thảo tham vấn ý kiến về Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ Chỉ tiêu giám sát thực hiện Chiến lược” với sự tham gia trực tiếp của đại diện đến từ Tổng cục Thống kê, các cục vụ trong Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và sự tham gia trực tuyến của các tỉnh miền núi phía Bắc.

Tổng quan bộ chỉ tiêu giám sát kết quả thực hiện Chiến lược

 

Đối với từng chỉ tiêu, dự thảo giải thích các khái niệm liên quan, phương pháp tính, nguồn số liệu, đơn vị chủ trì và tần suất báo cáo. Tại hội thảo, các đại biểu đã cùng thảo luận và góp ý về số lượng chỉ tiêu, phương pháp tính, nội hàm và thuận lợi, khó khăn có thể gặp khi thực hiện tính toán các chỉ tiêu. Trong đó, có nhiều chỉ tiêu mới, có tính chiến lược dài hạn, có chỉ tiêu có thể chưa rõ về cách tính, hoặc cần có nguồn lực để thực hiện điều tra, v.v. Theo đại diện Tổng cục thống kê, Tổng cục Thống kê sẽ thực hiện tổng điều tra về nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản vào năm sau, trước đó sẽ tổ chức các hội thảo xin ý kiến về về nội dung điều tra, vì vậy các đơn vị trong Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng có thể tham gia để đề xuất, bổ sung các chỉ tiêu cho cuộc điều tra này. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng nhất trí cao với dự thảo và đưa ra các góp ý cụ thể để nhóm soạn thảo hoàn thiện nội dung sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ Chỉ tiêu giám sát Chiến lược để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thành công Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững đến 2030.

(Cao Đức Sơn, Bộ môn Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược)

 

 

 


Tin khác