Lập ngân sách

17/12/2008

Ngân sách được nêu trong Hiệp định Chính phủ ký giữa Đan Mạch và Việt Nam về tài trợ vốn cho chương trình là bằng VNĐ. Mặc dù tổng ngân sách cho phần chương trình do Đại sứ quán tài trợ không thể vượt quá giá trị cam kết bằng Cu-ron Đan Mạch (“DKK”), Đại sứ quán, chứ không phải chương trình, chịu trách nhiệm giám sát giá trị cam kết bằng DKK. Các nguyên tắc chung

Ngân sách được nêu trong Hiệp định Chính phủ ký giữa Đan Mạch và Việt Nam về tài trợ vốn cho chương trình là bằng VNĐ. Mặc dù tổng ngân sách cho phần chương trình do Đại sứ quán tài trợ không thể vượt quá giá trị cam kết bằng Cu-ron Đan Mạch (“DKK”), Đại sứ quán, chứ không phải chương trình, chịu trách nhiệm giám sát giá trị cam kết bằng DKK.

Lập và phê duyệt ngân sách

Theo quy định của Chính phủ, tất cả các đơn vị thực hiện phải tuân thủ quy trình lập ngân sách được nêu trong Luật Ngân sách Nhà nước. Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 và thông tư 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính. Mỗi đơn vị thực hiện phải lập ngân sách hàng năm dựa trên báo cáo tiến độ của năm trước, mục tiêu cho năm sau, khả năng cân bằng ngân sách của Chương trình, và thỏa thuận với Đại sứ quán. Ban quản lý của đơn vị thực hiện chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các ước tính chi phí sử dụng trong việc lập ngân sách sát với thực tế và phù hợp với các hạn mức chi tiêu và định mức chi phí liên quan.

Ngân sách cần tuân thủ các hạn mức chi tiêu và định mức chi phí do Bộ tài chính và các cơ quan khác quy định, ngoại trừ các chi phí do nhà tài trợ trực tiếp thanh toán (các cố vấn và tư vấn quốc tế).

Một ngân sách được lập dựa trên việc phân bổ các nguồn vốn cho một đơn vị thực hiện cụ thể sẽ không được Kho bạc Nhà nước chấp nhận làm cơ sở để giải ngân. Ngân sách phải lập trên một dự toán chi phí cụ thể trước khi được phê duyệt. Ví dụ, ngân sách cần nêu rõ có bao nhiêu buổi tập huấn sẽ được tổ chức, bao nhiêu học viên sẽ tham dự và chi phí ước tính cho hoạt động đào tạo sẽ là bao nhiêu (chi phí phải được tính toán dựa trên các định mức chi phí thích hợp của Chính phủ Việt Nam).

Mỗi tỉnh và mỗi hợp phần phải trình ngân sách được duyệt cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong trường hợp các khoản đầu tư). Ngân sách này sau đó sẽ được tổng hợp để trình Bộ Tài chính.

Đại sứ quán Đan Mạch sẽ chuyển cho Bộ Tài Chính cam kết sơ bộ về số vốn cấp cho dự án vào tháng 6 hàng năm. Cam kết cuối cùng sẽ được đưa ra vào tháng 10, sau khi Ngân sách Tài chính của Chính phủ Đan Mạch được thông qua.


(Trích: Dự thảo sổ tay tài chính)

Tin khác