Sách mới của Thư viện IPSARD

12/10/2009

AGROINFO - Thư viện IPSARD vừa được bổ sung thêm nhiều đầu sách hay, hữu ích...

Để nhằm phục vụ tốt hơn công tác nghiên cứu khoa học, hoạch định chính sách, Thư viện IPSARD vừa được tăng cường thêm một số đầu sách mới. Cán bộ, nhân viên IPSARD có thể liên hệ với Thư viện để mượn sách theo yêu cầu.

Sau đây là danh sách các đầu sách được bổ sung lần này:

TT

TÊN SÁCH

1

Luật Thương mại

2

Bộ luật lao động 2009

3

Nghiên cứu Trung Quốc học

4

Tìm hiểu Luật bảo vệ môi trường và một số nghị định hướng dẫn thi hành

5

Từ điển kế toán kiểm toán thương mại (Anh - Việt)

6

Phát triển nông thôn bền vững những vấn đề lý luận và kinh nghiệm thế giới

7

Những quy định pháp luật mới nhất về vệ sinh an toàn thực phẩm dịch tễ và một số tiêu chuẩn chất lượng về thực phẩm

8

Tư liệu kinh tế và xã hội 63 tỉnh, thành phố Việt Nam

9

Thương mại Việt Nam - Trung Quốc

10

Kinh tế học vi mô

11

Niên giám thống kê 2008

12

Văn kiện đảng về phát triển nông nghiệp

13

Thực trạng doanh nghiệp qua kết quả điều tra năm 2006, 2007, 2008

14

Niên giám thống kê Yên Bái 2008

15

Niên giám thống kê Quảng Ngãi 2008

16

Niên giám thống kê Hải Dương 2008

17

Niên giám thống kê Bình Định 2008

18

Niên giám thống kê Quảng Trị 2008

19

Thực trạng nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản Bình Định

20

Kinh tế VN thăng trầm đột phá

21

Xuất nhập khẩu hàng hoá 2007

22

Niên giám thống kê Hải Phòng 2008

23

Kết quả tổng điều tran cơ sở kinh tế hành chính sự nghiệp TP Hải Phòng

24

Kết quả tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp 2007

AGROINFO

Tin khác