Thông tư về việc tăng cường và cải tiến công tác bầu cử Ủy ban nông dân thôn

09/12/2009

AGROINFO - Ngày 30/5/2009, Văn phòng TW Đảng và Quốc Vụ Viện Trung Quốc đã thống nhất tăng cường, cải tiến công tác bầu cử Ủy ban nông dân thôn với mục đích đảm bảo xã hội nông thôn phát triển hài hòa và ổn định...

Ngày 30/5/2009, Văn phòng TW Đảng và Quốc Vụ Viện Trung Quốc đã thống nhất tăng cường, cải tiến công tác bầu cử Ủy ban nông dân thôn với mục đích đảm bảo xã hội nông thôn phát triển hài hòa và ổn định. Thông tư gồm sáu nội dung chủ yếu sau:

1. Nhận thức đẩy đủ ý nghĩa quan trọng của công tác tăng cường cải tiến bầu cử Ủy ban nông dân.

Bầu cử Ủy ban nông dân, là một trong những hình thức thực tiễn phổ biến nhất của nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa tại khu vực nông thôn. Hiện nay, khu vực nông thôn nước ta đang nảy sinh những biến đổi mới, cơ cấu xã hội nông thôn biến động nhanh, quan điểm tư tưởng người nông dân và kết cấu lợi ích xã hội biến đổi sâu sắc. Thích ứng với hình thái mới của phát triển cải cách nông thôn, không ngừng tăng cường và cải tiến công tác bầu cử Ủy ban nông dân, từng bước hoàn thiện trình tự các hạng mục bầu cử, trong tất cả các khía cạnh của cuộc bầu cử phải tiến hành cẩn thận, có lợi cho quyền lợi dân chủ của người dân được đảm bảo tuân theo pháp luật, phát triển dân chủ cấp nông thôn; có lợi cho mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và quần chúng, duy trì xã hội nông thôn hài hòa ổn định; có lợi cho việc điều động tính tích cực, tính chủ động, tính sáng tạo của hàng tỷ quần chúng nông dân xây dựng chủ nghĩa xã hội nông thôn kiểu mới, đẩy mạnh xây dựng toàn diện xã hội nông thôn trong tiến trình xây dựng xã hội khá giả.

Các ngành các địa phương phải nêu cao lá cờ vĩ đại chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, lấy lý luận Đặng Tiểu Bình và tư tưởng của ba đại biểu quan trọng làm chủ đạo, quán triệt sâu rộng thực hiện quan điểm phát triển khoa học, dựa vào yêu cầu ủng hộ và hoàn thiện chế độ tự trị quần chúng của Đại Hội Đảng lần thứ 17 và nhu cầu kiện toàn chế độ quản lý dân chủ nông thôn của Hội nghị toàn thể khóa 3 phiên họp lần thứ 17 Ủy ban TW Đảng Cộng Sản Trung Quốc, nhận thức đầy đủ ý nghĩa quan trọng của công tác tăng cường và cải tiến việc bầu cử Ủy ban nông dân, chăm chỉ nghiên cứu giải quyết những vấn đề còn tồn tại trong công tác bầu cử hiện nay, lấy việc bầu cử trực tiếp, công bằng, trật tự làm yêu cầu cơ bản của việc tiến hành bầu cử Ủy ban nông dân.

2. Tăng cường công tác chuẩn bị trước cuộc bầu cử Ủy ban nông dân

Tăng cường bầu cử cơ cấu lãnh đạo và cơ cấu công tác. Bất kể việc tổ chức bầu cử Ủy ban nhân dân các cấp diễn ra ở các địa phương, tỉnh, thành phố, huyện, hương cũng đều phải thành lập cơ cấu lãnh đạo và cơ cấu công tác chuyên môn, nhân viên và kinh phí thực hiện bắt buộc phải đảm bảo, đẩy mạnh việc triển khai công tác bầu cử có tổ chức, theo từng bước, có trật tự. Phải tích cực chỉ đạo đề cử người dân bầu cử Ủy ban nhân dân theo pháp luật, tổ chức tốt công tác bầu cử UBND.

Tăng cường công tác giáo dục và bồi dưỡng bầu cử. Các địa phương và bộ ngành phải thâm nhập sâu rộng vào việc triển khai giáo dục chế độ dân chủ chủ nghĩa xã hội trong quần chúng nhân dân, kích thích dân chúng nhiệt tình tham gia bầu cử Ủy ban nông dân, hiểu được trình tự cơ bản của cuộc bầu cử Ủy ban nông dân, coi trọng quyền lợi tự chủ, liêm khiết, tuân thủ pháp luật, quan tâm tới người được bầu vào Ủy ban nông dân. Chính quyền và Đảng bộ cấp huyện phải chú ý làm tốt công tác bồi dưỡng cán bộ khi trúng cử vào Ủy ban nông dân, giúp họ nắm chắc các quy định luật pháp và chính sách liên quan, không ngừng nâng cao năng lực và trình độ công tác chỉ đạo bầu cử. Chính phủ và Đảng bộ cấp huyện chú ý làm tốt công tác bồi dưỡng đối với cán bộ, được bầu vào Ủy ban nông dân, giúp họ quen với trình tự và các bước tiến hành bầu cử Ủy ban nông dân, không ngừng nâng cao trình độ quy phạm hóa của thao tác thực tế. Những cán bộ cấp huyện xã không nắm chắc chính sách pháp luật liên quan bầu cử UBND cấp xã cũng như cán bộ cấp huyện xã trong quá trình bồi dưỡng bầu cử không phù hợp thì sẽ không được cử đến công tác tại thôn.

Tăng cường công tác chế định phương án bầu cử. Hai cấp huyện và xã phải quay xung quanh các phương án chế định công tác như: bầu cử cơ cấu lãnh đạo và cơ cấu công việc, bồi dưỡng và đào tạo, các yêu cầu cơ bản của các giai đoạn tiến hành bầu cử, thu xếp tiến trình bầu cử… Tích cực triển khai nghiên cứu điều tra, tìm hiểu suy nghĩ của người dân về các vấn đề xã hội như: sự biến đổi của kết cấu xã hội địa phương, dân số biến động, tư tưởng của quần chúng về cán bộ cấp cơ sở, tăng cường chỉ đạo phương án bầu cử. Tăng cường giao lưu tiếp xúc với người làm nghề kinh doanh, công nhân, giải quyết ổn thỏa các vấn đề quyền bầu cử và quyền được bầu cử theo pháp luật. Quan tâm chú ý đến các vấn đề xảy ra tại nông thôn trước cuộc bầu cử như: tình hình nông thôn phức tạp, mâu thuẫn xảy ra giữa cán bộ với nhau, và đề ra các phương án làm việc, tăng cường lực lượng cán bộ và chỉ đạo phục vụ cho việc bầu cử. Nếu không có sự chấp thuận của Đảng ủy huyện, thành phố, xã thì bất cứ lí do nào để hủy bỏ hoặc trì hoãn cuộc bầu cử UBND địa phương cũng sẽ xử lý nghiêm khắc theo pháp luật người chịu trách nhiệm chủ yếu phụ trách về vấn đề này: Đảng ủy, tổ chức chính quyền địa phương, Ban bí thư thôn..

Tăng cường công tác kiểm tra sổ sách tài chính. Đảng Ủy và Chính Phủ cấp phải chăm chỉ tổ chức triển khai bình xét dân chủ các thành viên Ủy ban nông dân đang làm việc, làm tốt công tác tài chính cấp thôn và công tác kiểm tra mãn nhiệm kỳ thành viên Ủy ban nông dân. Tình hình thu chi tài chính tập thể cấp thôn, tình hình sử dụng quản lý tài sản tập thể, tình hình quản lý và nhận thầu các hạng mục xây dựng và kinh doanh sản xuất, tình hình sử dụng và phân phối bồi thường đất đai, tình hình về các khoản phải đòi và phải trả, cũng như các nội dung khác cần kiểm toán tập trung, mạnh mẽ mà người nông dân yêu cầu, để đưa vào nội dung kiểm toán, đồng thời công khai các kết quả kiểm toán đó.

3. Trình tự bầu cử Ủy ban nông dân theo quy phạm pháp luật

Chuẩn hóa trình tự bầu cử Ủy ban nông dân. Các thành viên Ủy ban nông dân bắt buộc phải đề cử tuân theo pháp luật, bất kỳ tổ chức hoặc các nhân không được tự ý chỉ định hay thay đổi. Căn cứ vào trình tự dân chủ, đề xuất người bí thư Đảng cấp thôn trở thành Chủ tịch Ủy ban nông dân, chủ trì công tác bầu cử Ủy ban nông dân, phát huy vai trò lãnh đạo hạt nhân của tổ chức Đảng cấp thôn. Thành viên của Ủy ban đề cử sau khi được xác định là ứng cử viên của cuộc bầu cử, phải ra khỏi Ủy ban bầu cử thôn, bổ sung danh sách còn thiếu vào kết quả đề cử. Thành viên tham gia ứng cử hội ủy viên nông dân phải đồng ý không tham gia thảo luận bàn bạc tại cuộc họp thôn, hội nghị đại biểu cấp thôn.

Phương thức bổ nhiệm ứng cử viên vào Ủy ban nông dân. Ứng cử viên cho vị trí chủ tịch, phó chủ tịch, và ủy viên do dân trực tiếp đề cử, danh sách tên đề cử phải nhiều hơn số được chọn. Trong điều kiện tiên quyết phù hợp với quy định của pháp luật, các địa phương phải đưa ra các quyết định về tiêu chuẩn tư cách đối với ứng cử viên: làm việc công bằng, liêm khiết, tuân thủ pháp luật, hết lòng vì dân phục vụ. Khuyến khích người dân tự tay làm giàu, công nhân nhập cư trở về quê hương, sinh viên tốt nghiệp quay về làm giàu cho quê hương, cán bộ, công nhân về hưu tích cực tham gia vào cuộc bầu cử Ủy ban nông dân. Đề xuất công việc đan xen vào nhau giữa thành viên tổ chức Đảng thôn và thành viên Ủy ban thôn, nhưng phải xuất phát từ thực tế, không được tùy tiện, thích ứng với yêu cầu xây dựng nông thôn mới theo chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, đề xuất có nhiều nữ đặc biệt là chủ tịch hội phụ nữ thôn ghi tên làm ứng cử viên Ủy ban nông dân.

Quy chuẩn hành vi cạnh tranh của các ứng cử viên. Ủy ban bầu cử Ủy ban nông dân tích cực chủ động, công bằng khách quan giới thiệu tới dân chúng thông tin về các ứng cử viên. Những địa phương có điều kiện, tổ chức cuộc gặp mặt giữa ứng cử viên và dân chúng, giới thiệu tình hình chính trị thôn, trả lời các câu hỏi dân đưa ra, nghiêm cấm ứng cử viên hoặc người nhà ứng cử viên lôi kéo phiếu bầu. Phải tăng cường công tác tư tưởng chính trị cho ứng cử viên, suy nghĩ về tình hình chính trị thôn hoặc cam kết cạnh tranh không được có những nội dung trái với hiến pháp, luật pháp,văn bản quy phạm pháp luật và các chính sách nhà nước khác, không được xâm phạm các nội dung liên quan đến quyền tự do cá nhân, quyền sở hữu tài sản, quyền tự chủ của người dân, không được tiến hành cạnh tranh đối đàu bằng việc tấn công thân thể. Phải hướng dẫn các ứng cử viên đề xuất các phương án và biện pháp xoay quan phát triển kinh tế, hoàn thiện thể chế quản lý, cải tiến phục vụ. Đề phòng xuất hiện hiện tượng cá nhân đang được chọn quyên giúp tài chính cho sự nghiệp công ích nhiều hơn so với số tiền đã nêu trước đó. Đối với ứng cử viên cam kết tài trợ tiền hoặc tài sản cho người dân, ứng cử viên trước cuộc bầu cử hoặc sau khi bầu cử xong không được một mình quyết định phân phối phương án, mà phải chuyển cho Ủy ban nông dân tổ chức cuộc họp thôn hoặc hội nghị đại biểu cấp thôn tiến hành thảo luận quyết định.

Quy tắc bỏ phiếu. Xây dựng toàn diện mã hóa phiếu, thực hành phổ biến chế độ viết phiếu bí mật, đảm bảo nông dân không gặp trở ngại trong việc bày tỏ nguyện vọng bầu chọn. Thực hiện nghiêm ủy thác bỏ phiếu, giới hạn lượt người được chọn ủy thác bỏ phiếu, cấm sát giờ bỏ phiếu rồi mới ủy thác. Khống chế nghiêm việc sử dụng hòm phiếu di động, trong trường hợp sử dụng hòm phiếu di động, đối tượng và số người phải do hội nghị đại biểu thôn thảo luận quyết định, và thông báo công khai. Bảo vệ trật tự hiện trạng đại hội bầu cử, nghiêm cấm bất kỳ người nào dùng tiền để làm náo loạn cuộc bỏ phiếu, ảnh hưởng tới hành vi ý định bỏ phiếu của người dân. Kết thúc buổi bỏ phiếu, công khai thống kê kiểm phiếu và công bố kết quả người trúng cử.

4. Chắc chắn làm tốt công tác sau bầu cử Ủy ban nông dân

Chắc chắn làm tốt công tác chuyển giao công việc giữa người mới và người cũ. Công việc chuyển giao của Ủy ban nông dân mới và cũ do chính phủ cấp huyện chủ trì phụ trách, với sự tham dự của Đảng ủy thôn. Ủy ban nông dân cũ phải bàn giao kịp thời con dấu, văn phòng làm việc, đồ dùng văn phòng, tài khoản tài chính cụ thể, tài sản cố định, văn bản công việc, khoản nợ và những khoản nợ chưa đòi cũng như các vấn đề còn tồn dư khác… cho Ủy ban nông dân mới. Địa phương đã hoàn thành cuộc bầu cử, phải chăm chỉ kiểm tra nghiệm thu. Đối với trường hợp cự tuyệt việc chuyển giao hoặc kéo dài việc chuyển giao dưới bất cứ lý do nào, Đảng Ủy và Chính Phủ cấp huyện, ban bí thư cấp thôn phải phê bình, đốc thúc cải chính. Phải nhẫn nại làm tốt công tác tư tưởng cho những người không trúng cử, hướng dẫn họ tích cực ủng hộ Ủy ban nông dân mới triển khai công tác. Sau khi công tác bầu cử kết thúc, phải kịp thời thống kê, tổng hợp, báo cáo lên cấp trên kết quả bầu cử, xây dựng kiện toàn hồ sơ công tác bầu cử Ủy ban nông dân.

Nắm chắc công tác bồi dưỡng các thành viên mới trúng bầu cử Ủy ban nông dân. Sau khi cuộc bầu cử kết thúc, các địa phương phải căn cứ vào thực tế địa phương, trình bày quy hoạch, bồi dưỡng rộng rãi thành viên mới được bầu vào Ủy ban nông dân, tổ chức cho họ học tập chính sách và đường lối của Đảng, học tập sâu quan điểm phát triển đường lối khoa học, học văn bản pháp luật và kỹ thuật thực dụng, tăng cường niềm tin ủng hộ lãnh đạo Đảng của các thành viên Ủy ban nông dân, tăng cường năng lực thực hiện chính sách, tuân thủ quy định pháp luật, giỏi công tác vận động quần chúng, tăng cường mở rộng lãnh đạo quần chúng nhân dân xây dựng bản lĩnh nông thôn mới theo đường lối chủ nghĩa xã hội.

Nắm chắc công tác kiện toàn chế độ quản lý dân chủ và công khai các công việc tại thôn. Tăng cường việc giám sát các thành viên của Ủy ban nông dân đã cam kết thực hiện trong cuộc bầu cử, ngăn chặn việc lợi dụng chức quyền để vụ lợi cho cá nhân. Làm xấu mối quan hệ của các tổ chức cấp thôn, làm tốt việc xây dựng đồng bộ lấy tổ chức Đảng ủy cấp thôn làm hạt nhân của tổ chức cấp thôn. Căn cứ vào các quy định pháp luật và chương trình triển khai công tác, lãnh đạo và ủng hộ các tổ chức cấp thôn như Ủy ban nông dân. Từng bước kiện toàn hoàn thiện cơ chế tự trị của người dân dưới sự lãnh đạo của tổ chức Đảng thôn, triển khai sâu rộng thực tiễn quyết sách dân chủ lấy cuộc họp thôn, hội nghị đại biểu cấp thôn, nghi thức thôn làm hình thức chủ yếu, lấy việc tự mình giáo dục, tự mình quản lý, tự mình phục vụ làm mục đích chủ yếu của thực tiễn quyết sách dân chủ, lấy việc công khai các công việc của thôn, giám sát tài chính, bình xét quần chúng làm nội dung chủ yếu của thực tiễn quản lý dân chủ, thúc đẩy toàn diện chế độ tự trị hóa, quy phạm hóa, trật tự hóa người dân cấp thôn. Phàm là cuộc họp thôn, hay hội nghị đại biểu cấp thôn chưa thảo luận quyêt định, bất kể tổ chức hay cá nhân tự tiện mượn tiền của tập thể, thay đổi và xử lý đất đại, xí nghiệp, thiết bị, công trình….của tập thể, thì người dân có quyền phản đối, những tổn thất gây ra do người phụ trách chịu trách nhiệm, bị kỷ luật Đảng và kỷ luật chính phủ, nếu phạm tội nghiêm trọng cơ quan tư pháp sẽ vào cuộc làm rõ. Đối với lý do không chính đáng quyết không thực hiện vì chức trách phục vụ thôn hoặc quyết không giúp đỡ các thành viên Ủy ban thôn của chính quyền cấp hương (trấn) triển khai công tác, tổ chức Đảng thôn và Đảng ủy, chính quyền hương (trấn) ứng đối với lý do đó để tiến hành phê bình giáo dục, đối với trình tự bãi miễn căn cứ theo luật pháp thì quyết không cải chính.

Nắm chắc công tác đảm bảo quyền lợi hợp pháp của thành viên Ủy ban nông dân. Giải quyết ổn thỏa các vấn đề như lương và bảo hiểm dưỡng lão của cán bộ thôn, giúp đỡ họ giải quyết những khó khăn thực tế trong công việc và trong cuộc sống, giải trừ những lo lắng của họ. Dựa vào kênh quy định, giải quyết thiết thực vấn đề phạm vi hoạt động của Ủy ban thôn, kịp thời trích kinh phí vận hành công tác; chính quyền cấp hương ủy thác công việc cho Ủy ban thôn phụ trách giải quyết thành công nên căn cứ vào nguyên tắc “quyền đi cùng trách nhiệm, kinh phí bỏ ra phải được việc”. Đối với những thành viên Ủy ban nông dân một lòng vì dân, có thành tích xuất sắc phải được biểu dương khen thưởng kịp thời.

5. Kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm kỷ luật như dùng tiền của để mua chuộc chức tước trong cuộc bầu cử Ủy ban nông dân

Kiên quyết ngăn chặn và điều tra hành vi mua phiếu bầu. Trong quá trình bầu cử Ủy ban thôn, ứng cử viên hoặc bạn bè thân thiết trực tiếp dùng tiền hoặc chức quyền để mua chuộc phiếu bầu của dân, lựa chọn nhân viên phục vụ bầu cử theo ý mình, hoặc ứng cử viên khác… tác động đến mong muốn bầu ra người thật sự vì dân đều được cho là hành vi mua phiếu bầu. Các địa phương phải kết hợp với thực tế, từng bước chỉ rõ giới hạn của hành vi mua phiếu bầu, tăng cường kiểm tra giám sát. Đối với thủ đoạn vi phạm như tham gia hoặc xúi giục người dân dùng bạo lực, uy hiếp đe dọa, lừa đảo, hối lộ, làm giả phiếu bầu, báo cáo láo số phiếu bầu… phá hoại cuộc bầu cử hoặc gây trở ngại cho quyền bầu cử hoặc quyền được bầu cử của người dân theo pháp luật, cũng như việc tiến hành trả thù đối với người khiếu tố, tố giác hành vi vi phạm bầu cử, phải phát hiện, kiên quyết xử lý. Đối với hành vi vi phạm kỷ luật trong bầu cử, người dân có quyền tố cáo lên hội nghị đại biểu nhân dân cấp hương, trấn, dân tộc và chính phủ nhân dân hoặc Ủy ban thường vụ đại biểu nhân dân cấp huyện cùng với các ban ngành chủ quản liên quan, cơ quan hữu quan điều tra và xử lý theo luật định. Đối với các hành vi vi phạm pháp luật như tham gia hoặc xúi giục người khác tiến hành bạo lực, đe dọa, lừa đảo, hối lộ, giả tạo phiếu bầu, báo cáo láo số phiếu bầu… một khi phát hiện ra sẽ bị hủy bỏ tư cách tham gia ứng cử, nếu đã trúng cử thì kết quả sẽ không có hiệu lực; trường hợp vi phạm quản lý an ninh chính trị, sẽ bị xử phạt theo luật dành cho quản lý an ninh chính trị; trường hợp cấu thành tội phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tăng cường kiểm tra hành vi vi phạm của nhân viên phụ trách bầu cử. Trường hợp thành viên Ủy ban bầu cử thôn trong cuộc bầu cử có hành vi vi phạm kỷ luật, kịp thời đình chỉ tư cách. Đối với văn kiện bầu cử giả tạo, kết quả bầu cử bị bóp méo hoặc các thủ đoạn như uy hiếp, hối lộ, lừa đảo… có hại quyền bầu cử, quyền được bầu cử theo luật pháp của cán bộ Đảng viên thôn, phải thủ tiêu chức vụ trong nội bộ Đảng, xem xét giữ lại trong Đảng hay khai trừ ra khỏi Đảng. Đảng viên và nhân viên công vụ nhà nước trường hợp tham gia hoặc xúi giục hành vi vi phạm pháp luật trong cuộc bầu cử Ủy ban thôn, phải lần lượt kỷ luật Đảng hoặc kỷ luật chính phủ. Đối với việc mượn danh nghĩa bầu cử, kích động vấn đề tôn giáo, hoạt động phi pháp, chia rẽ dân tộc và phạm tội hình sự đều kiên quyết xử lý theo pháp luật.

6. Tăng cường lãnh đạo tổ chức công tác bầu cử Ủy ban nông dân

Kiện toàn và thực hiện đầy đủ hệ thống trách nhiệm lãnh đạo. Đảng ủy các cấp, đại hội đại biểu nhân dân, chính phủ phải tăng cường và cải tiến công tác bầu cử Ủy ban nhân dân được đưa vào chương trình nghị sự quan trọng, hình thành cơ chế vận hành và thể chế công tác: Đảng ủy lãnh đạo, đại hội đại biểu nhân dân giám sát, Chính phủ thi hành, các ban ngành hữu quan phối hợp thực hiện. Bí thư Đảng ủy cấp huyện phải chăm chỉ thực hiện chức trách của người đứng đầu, Bí thư Đảng ủy cấp hương phải chăm chỉ thực hiện chức trách của người chịu trách nhiệm trực tiếp, tổ chức Đảng thôn trong cuộc bầu cử Ủy ban nông dân phải phát huy vai trò lãnh đạo hạt nhân của Đảng. Đại hội đại biểu nhân dân địa phương các cấp và Ủy viên thường trực đại hội đại biểu nhân dân địa phương các cấp trong khu vực hành chính phải đảm bảo thiết thực việc thực hiện luật pháp của tổ chức Ủy ban thôn, đảm bảo quyền lợi bầu cử theo pháp luật. Ban ngành tổ chức Đảng ủy phải tăng cường chỉ đạo, tính toán hài hòa công tác bầu cử tổ chức Đảng cấp thôn và công tác bầu cử Ủy ban cấp thôn. Các ban ngành chính phủ các cấp cần phát huy đầy đủ chức năng tác dụng, nắm chắc công tác kiểm tra, giám sát chỉ đạo cuộc bầu cử Ủy ban nông dân. Ban ngành tài vụ các cấp phải chi kinh phí công tác tương ứng, đảm bảo công tác bầu cử được tiến hành thuận lợi. Ban ngành các cấp như giám sát kỷ luật, tuyên truyền, thư thăm hỏi từ khách hàng, công an, tư pháp, trị liệu toàn diện, hội liên hiệp phụ nữ phải tích cực tham gia, phối hợp công tác bàu cử Ủy ban nhân dân cùng với TAND, VKSND các cấp. Phải xây dựng kiện toàn chế độ truy cứu trách nhiệm trong công việc, đối với sự kiện mang tính tập thể có quy mô lớn do công tác lãnh đạo và chỉ đạo không tốt, đối phó qua loa, xử lý không kiên quyết cần truy cứu trách nhiệm của lãnh đạo và nhân viên liên quan.

Làm tốt công tác thăm hỏi quần chúng. Ủy ban thôn hai cấp huyện, hương thay đổi cơ cấu lãnh đạo trong bầu cử và cơ cấu công việc phải cung cấp dịch vụ tư vấn qua điện thoại và địa chỉ phòng làm việc. Đối với thư thăm hỏi liên quan cuộc bầu cử Ủy ban thôn phải kịp thời điều tra nghiên cứu, trả lời ổn thỏa, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của quần chúng. Đối với vấn đề phản ánh của quần chúng, nếu việc phản ánh là đúng hoặc về cơ bản là đúng thì phải kịp thời giải quyết và sửa chữa; nếu so với tình hình thực tế có sự không nhất trí, phải tiến hành hoàn thiện trên nguyên tắc giải quyết những vấn đề còn vướng mắc; đối với những vấn đề hoàn toàn không phù hợp với thực tế, phải nhanh chóng làm rõ tình hình, tranh thủ sự đồng ý của quần chúng; đối với vấn đề toan tin đồn nhảm, lừa dối dân chúng, phải kịp thời vạch trần sự thật, xóa bỏ sự hiểu lầm trong dân chúng. Ba cấp huyện, hương, thôn đều phải xây dựng kiện toàn chế độ báo cáo tin tưởng công tác bầu cử Ủy ban nông dân, nắm chắc toàn diện động thái bầu cử, kịp thời báo cáo lên cấp trên những sự kiện quan trọng của cuộc bầu cử. Ở những địa phương lựa chọn phức tạp, hai cấp huyện hương phải xây dựng cơ chế công việc xử lý ứng phó với những nhu cầu bức xúc, đề ra những phương án ứng phó kịp thời, tăng cường phòng bị và xử lý những sự kiện đột xuất.

Mở rộng sự kiểm soát đối với cuộc bầu cử Ủy ban nông dân. Phát huy đầy đủ tác dụng của Đảng ủy, đại biểu nhân dân, chính phủ và ban ngành các cấp, đồng thời kết hợp với thực tế, phát huy tác dụng của Ủy ban nông dân, người dân đối với quá trình bầu cử. Tích cực tìm kiếm các hình thức như giám sát dư luận cũng như những người chịu trách nhiệm đảm nhận giám sát cuộc bầu cử của Đảng, đại biểu đại hội nhân dân, thành viên chính phủ… tăng cường sự kiểm tra giám sát của lực lượng xã hội đối với cuộc bàu cử.

Tăng cường dẫn dắt dư luận đối với cuộc bầu cử Ủy ban thôn. Ban ngành cá địa phương phải tận dụng triệt để chương trình truyền thông, tuyên truyền tinh thần Hội nghị toàn quốc lần thứ 17 của Đảng và khóa 3 lần thứ 17 của UBTW Đảng Cộng Sản Trung Quốc, tuyên truyền hệ thống pháp luật và các chính sách liên quan đến cuộc bầu cử Ủy ban nông dân thôn, tuyên truyền những biện pháp, kinh nghiệm hay xuất hiện trong cuộc bầu cử, hình thành tiếng nói có uy tín. Ba cấp huyện, hương, thôn đều phải coi việc tuyên truyền giáo dục và hướng dẫn dư luận trong suốt quá trình bầu cử, coi việc làm theo pháp luật xuyên suốt quá trình thực tiễn bầu cử, các vấn đề như: vì sao lại tổ chức bầu cử Ủy ban nông dân thôn, nên chọn người như thế nào, như thế nào là cách thức bầu cử hợp pháp….thông qua các biện pháp khác nhau thông báo rõ ràng tới dân chúng, hướng dẫn họ sử dụng tốt quyền dân chủ, hướng dẫn ứng cử ủng hộ có cái nhìn lạc quan về những thăng trầm của chủ nghĩa xã hội, đối xử công bằng với bản thân, ứng cử viên khác và người dân, nhìn nhận chính xác về khó khăn, trắc trở cũng như những vinh quang, thúc đẩy cạnh tranh công bằng, nỗ lực hình thành cục diện tốt về bầu cử.

Ban ngành địa phương phải nhanh chóng thông báo tinh thần quán triệt đến quần chúng cán bộ thôn, các vấn đề lớn gặp phải trong công tác bầu cử Ủy ban nông dân thôn phải kịp thời cấp báo lên cơ quan trung ương.


Võ Nga/Bộ Nông nghiệp Trung Quốc

Tin khác