Trung tâm Thông tin phát triển nông thôn Tuyển dụng

29/07/2011

Thực hiện hoạt động “Đào tạo nghề cho người dân chuyển đổi từ nông nghiệp sang tham gia vào hoạt động du lịch sinh thái – Mô hình điểm Rạn Trào – Xã Vạn Hưng – huyện Vạn Ninh – Tỉnh Khánh Hòa” trong khuôn khổ dự án “Nghiên cứu xây dựng khuyến nghị chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp” – giai đoạn 2 & 3 do Chính phủ Tây Ban Nha tài trợ. Trung tâm Thông tin phát triển nông thôn cần tuyển dụng cho 07 vị trí như sau:

 

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
Thực hiện hoạt động “Đào tạo nghề cho người dân chuyển đổi từ nông nghiệp sang tham gia vào hoạt động du lịch sinh thái – Mô hình điểm Rạn Trào – Xã Vạn Hưng – huyện Vạn Ninh – Tỉnh Khánh Hòa” trong khuôn khổ dự án “Nghiên cứu xây dựng khuyến nghị chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp” – giai đoạn 2 & 3 do Chính phủ Tây Ban Nha tài trợ.
Trung tâm Thông tin phát triển nông thôn cần tuyển dụng cho 07 vị trí như sau:
1. Vị trí 01: Biên soạn tài liệu và giáo trình giảng dạy cho khóa đào tạo “Kỹ năng kinh doanh và cung cấp dịch vụ du lịch sinh thái phục vụ khách du lịch”
2. Vị trí 02: Biên soạn tài liệu và giáo trình giảng dạy cho khóa đào tạo “Kỹ năng phát triển dịch vụ nhà nghỉ tại gia (homestay) và các dịch vụ liên quan phục vụ khách du lịch”
3. Vị trí 03: Biên soạn tài liệu và giáo trình giảng dạy cho khóa đào tạo “Phát triển kỹ năng dịch vụ ăn uống (trong nhà và tiệc ngoài trời)”
4. Vị trí 04: Biên soạn tài liệu và giáo trình giảng dạy cho khóa đào tạo “Kỹ năng giao tiếp và hướng dẫn văn hóa cộng đồng trên bờ”
5. Vị trí 05: Biên soạn tài liệu và giáo trình giảng dạy cho khóa đào tạo “Kỹ năng hướng dẫn khách du lịch trên biển”
6. Vị trí 06: Trợ giảng cho giảng viên 3 khóa đào tạo: “Kỹ năng kinh doanh và cung cấp dịch vụ du lịch sinh thái phục vụ khách du lịch”; “Kỹ năng phát triển dịch vụ nhà nghỉ tại gia (homestay) và các dịch vụ liên quan phục vụ khách du lịch”; “Kỹ năng giao tiếp và hướng dẫn văn hóa cộng đồng trên bờ”
7. Vị trí 07: Trợ giảng cho giảng viên 2 khóa đào tạo: “Phát triển kỹ năng dịch vụ ăn uống (trong nhà và tiệc ngoài trời); “Kỹ năng hướng dẫn khách du lịch trên biển”
I. Mục tiêu công việc
a. Mục tiêu chung: Với mục tiêu đào tạo cho người dân Khu bảo vệ hệ sinh thái biển Rạn Trào để giúp họ có thể tham gia hiệu quả vào các hoạt động kinh doanh du lịch sinh thái nhằm tăng thu nhập và góp phần hiệu quả bền vững tài chính cho các nỗ lực bảo tồn thông qua tăng cường nhận thức và trực tiếp tham gia kinh doanh
b. Mục tiêu cụ thể:
- Xác định nhu cầu cần đào tạo và nâng cao năng lực của các nhóm dân đã và sẽ tham gia hoạt động du lịch sinh thái Khu bảo tồn hệ sinh thái biển Rạn Trào
- Đào tạo một số kỹ năng cơ bản và nâng cao cho các nhóm có nhu cầu đã xác định nhằm giúp họ tham gia hiệu quả trong hoạt động du lịch sinh thái, thu hút khách du lịch có trách nhiệm đến với khu sinh thái này
- Nâng cao tính cộng đồng và tham gia của người dân vào các hoạt động du lịch, bảo vệ khu bảo tồn biển.
II. Các công việc chi tiết
1. Vị trí 01:
a. Biên soạn tài liệu và giáo trình giảng dạy cho khóa đào tạo “Kỹ năng kinh doanh và cung cấp dịch vụ du lịch sinh thái phục vụ khách du lịch” cho các hộ gia đình có nhu cầu tham gia trong chuỗi hoạt động du lịch sinh thái Rạn Trào.
Giáo trình phải bao gồm các nội dung sau:
+ Khái niệm du lịch sinh thái
+ Các tiêu chí du lịch sinh thái
+ Kỹ năng kinh doanh du lịch sinh thái
b. Tham gia giảng dạy khóa đào tạo về “Kỹ năng kinh doanh và cung cấp dịch vụ du lịch sinh thái phục vụ khách du lịch” tại Rạn Trào, xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa
c. Báo cáo tập huấn với các đánh giá về học viên và khuyến nghị cho các hoạt động tiếp theo
2. Vị trí 02:
a. Biên soạn tài liệu và giáo trình giảng dạy cho khóa đào tạo “Kỹ năng phát triển dịch vụ nhà nghỉ tại gia (homestay) và các dịch vụ liên quan phục vụ khách du lịch” cho các hộ gia đình có nhu cầu tham gia trong chuỗi hoạt động du lịch sinh thái Rạn Trào.
Giáo trình phải bao gồm các nội dung sau:
+ Thế nào là một nhà nghỉ tại gia đạt chuẩn (homestay)
+ Các yêu cầu về trang thiết bị và dịch vụ tại nhà nghỉ tại gia
+ Quy trình đón tiếp khách tại nhà nghỉ (homestay)
+ Những kiến thức học viên sẽ thu được sau khóa tập huấn
b. Tham gia giảng dạy khóa đào tạo về “Kỹ năng phát triển dịch vụ nhà nghỉ tại gia (homestay) và các dịch vụ liên quan phục vụ khách du lịch” tại Rạn Trào, xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa
c. Báo cáo tập huấn với các đánh giá về học viên và khuyến nghị cho các hoạt động tiếp theo
 
3. Vị trí 03:
a. Biên soạn tài liệu và giáo trình giảng dạy cho khóa đào tạo “Phát triển kỹ năng dịch vụ ăn uống (trong nhà và tiệc ngoài trời)” cho các hộ gia đình có nhu cầu tham gia trong chuỗi hoạt động du lịch sinh thái Rạn Trào.
Giáo trình phải bao gồm các nội dung sau:
+ Các kỹ năng chế biến và trình bày thức ăn
+ Kỹ năng tổ chức tiệc ngoài trời
+ Tiêu chuẩn về dinh dưỡng cho mỗi bữa ăn
+ Những kiến thức học viên sẽ thu được sau khóa tập huấn
b. Tham gia giảng dạy khóa đào tạo về “Phát triển kỹ năng dịch vụ ăn uống (trong nhà và tiệc ngoài trời)” tại Rạn Trào, xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa
c. Báo cáo tập huấn với các đánh giá về học viên và khuyến nghị cho các hoạt động tiếp theo
4. Vị trí 04:
a. Biên soạn tài liệu và giáo trình giảng dạy cho khóa đào tạo “Kỹ năng giao tiếp và hướng dẫn văn hóa cộng đồng trên bờ” cho các hộ gia đình có nhu cầu tham gia trong chuỗi hoạt động du lịch sinh thái Rạn Trào.
Giáo trình phải bao gồm các nội dung sau:
+ Phương thức giao tiếp với khách du lịch
+ Kỹ năng truyền đạt thông tin trong du lịch
+ Các kiến thức lịch sử và địa lý cần biết
b. Tham gia giảng dạy khóa đào tạo về “Kỹ năng giao tiếp và hướng dẫn văn hóa cộng đồng trên bờ” tại Rạn Trào, xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa
c. Báo cáo tập huấn với các đánh giá về học viên và khuyến nghị cho các hoạt động tiếp theo
5. Vị trí 5:
a. Biên soạn tài liệu và giáo trình giảng dạy cho khóa đào tạo “Kỹ năng hướng dẫn khách du lịch trên biển” cho các hộ gia đình có nhu cầu tham gia trong chuỗi hoạt động du lịch sinh thái Rạn Trào.
Giáo trình phải bao gồm các nội dung sau:
+ Kỹ năng hướng dẫn khách du lịch trên biển
+ Kỹ năng giới thiệu và trình bày về biển
+ Kỹ năng cứu hộ khi xảy ra sự cố
b. Tham gia giảng dạy khóa đào tạo về “Kỹ năng hướng dẫn khách du lịch trên biển” tại Rạn Trào, xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa
c. Báo cáo tập huấn với các đánh giá về học viên và khuyến nghị cho các hoạt động tiếp theo
6. Vị trí 6:
a. Hỗ trợ giảng viên trong việc thu thập tài liệu để biên soạn giáo trình chuẩn bị cho 3 khóa đào tạo: “Kỹ năng kinh doanh và cung cấp dịch vụ du lịch sinh thái phục vụ khách du lịch”, “Kỹ năng phát triển dịch vụ nhà nghỉ tại gia (homestay) và các dịch vụ liên quan phục vụ khách du lịch”, “Kỹ năng giao tiếp và hướng dẫn văn hóa cộng đồng trên bờ”.
b. Lên chương trình tổ chức trò chơi theo nội dung của mỗi buổi học.
c. Chuẩn bị các dụng cụ phục vụ cho mỗi khóa học.
d. Hỗ trợ quản lý học viên trong những buổi thực hành và hỗ trợ khi cần thiết.
7. Vị trí 7:
a. Hỗ trợ giảng viên trong việc thu thập tài liệu để biên soạn giáo trình chuẩn bị cho 2 khóa đào tạo: “Phát triển kỹ năng dịch vụ ăn uống (trong nhà và tiệc ngoài trời)”, “Kỹ năng hướng dẫn khách du lịch trên biển”. Chuẩn bị hậu cần, các trang thiết bị cần thiết phục vụ giảng viên.
b. Lên chương trình tổ chức trò chơi theo nội dung của mỗi buổi học.
c. Chuẩn bị các dụng cụ phục vụ cho mỗi khóa học.
d. Hỗ trợ quản lý học viên trong những buổi thực hành và hỗ trợ khi cần thiết.
III. Kinh phí:
Chi phí chuyên gia được căn cứ theo hướng dẫn của LHQ – EU về chi phí địa phương trong hợp tác phát triển với Việt Nam – Bản cập nhật năm 2009, và đã bao gồm thuế TNCN.
1. Chuyên gia 1: Dự kiến công việc trong 20 ngày
2. Chuyên gia 2: Dự kiến công việc trong 20 ngày
3. Chuyên gia 3:Dự kiến công việc trong 20 ngày
4. Chuyên gia 4: Dự kiến công việc trong 20 ngày
5. Chuyên gia 5: Dự kiến công việc trong 20 ngày
6. Trợ lý 1: Dự kiến công việc trong vòng 15 ngày
7. Trợ lý 2: Dự kiến công việc trong vòng 10 ngày
IV. Thời gian thực hiện: Tháng 08 và Tháng 09/2011
V. Yêu cầu về khả năng và bằng cấp
1. Vị trí 01:
- Có trình độ thạc sỹ trong các lĩnh vực môi trường, du lịch, văn hóa, kinh doanh và/hoặc phát triển cộng đồng
- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực du lịch cộng đồng. Có hiểu biết, kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh du lịch sinh thái và các dịch vụ đi kèm
- Có kỹ năng quản lý, điều hành và kinh doanh du lịch
- Có kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm tập huấn cho người dân ở khu vực ven biển miền trung
- Có kinh nghiệm thực tế, hiểu biết về kinh doanh du lịch sinh thái
2. Vị trí 2:
- Trình độ tối thiểu: Cử nhân trong các lĩnh vực môi trường, du lịch, văn hóa, kinh doanh và/hoặc phát triển cộng đồng
- Có ít nhất 04 năm kinh nghiệm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực du lịch cộng đồng. Có hiểu biết, kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh nhà nghỉ tại gia và các dịch vụ đi kèm
- Có kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm tập huấn cho người dân ở khu vực ven biển miền trung
- Có kinh nghiệm thực tế, hiểu biết về văn hóa và cảnh quan biển Việt Nam là một lợi thế
3. Vị trí 3:
- Trình độ tối thiểu: cử nhân trong các lĩnh vực môi trường, du lịch, văn hóa, kinh doanh và/hoặc phát triển cộng đồng
- Có ít nhất 04 năm kinh nghiệm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực du lịch cộng đồng. Có hiểu biết, kiến thức và kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực ẩm thực phục vụ khách du lịch
- Có kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm tập huấn cho người dân ở khu vực ven biển miền trung
- Có kinh nghiệm thực tế, hiểu biết về văn hóa và cảnh quan biển Việt Nam là một lợi thế
4. Vị trí 4:
- Có trình độ thạc sỹ trong các lĩnh vực môi trường, kinh doanh, văn hóa và phát triển cộng đồng
- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực du lịch cộng đồng. Có hiểu biết, kiến thức và kinh nghiệm thực tế trong đào tạo về các kỹ năng giao tiếp và phục vụ khách du lịch
- Có kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm tập huấn cho người dân ở khu vực ven biển miền trung
- Có kinh nghiệm thực tế, hiểu biết về văn hóa và cảnh quan biển Việt Nam
- Có kinh nghiệm làm hướng dẫn viên du lịch là 1 lợi thế
5. Vị trí 5:
- Có trình độ thạc sỹ trong lĩnh vực môi trường, du lịch và văn hóa cộng đồng
- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực du lịch cộng đồng. Có hiểu biết, kiến thức và kinh nghiệm thực tế trong đào tạo về các kỹ năng phục vụ khách du lịch trên biển
- Có kinh nghiệm thực tế về hướng dẫn khách du lịch và cứu hộ trên biển
- Có kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm tập huấn cho người dân ở khu vực ven biển miền trung
- Có kinh nghiệm thực tế, hiểu biết về văn hóa và cảnh quan biển Việt Nam
- Có kinh nghiệm làm hướng dẫn viên du lịch là 1 lợi thế
6. Vị trí 6:
- Trình độ tối thiểu: cử nhân trong lĩnh vực môi trường, kinh doanh, du lịch và văn hóa cộng đồng
- Có ít nhất 04 năm kinh nghiệm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực du lịch cộng đồng. Có hiểu biết, kiến thức và kinh nghiệm thực tế trong đào tạo về các kỹ năng phục vụ khách du lịch
- Kỹ năng giao tiếp tốt, có kinh nghiệm tổ chức các sự kiện cộng đồng, điều phối và dẫn chương trình.
- Có kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm tập huấn cho người dân ở khu vực ven biển miền trung
- Có khả năng đi công tác thực địa thường xuyên
- Có kinh nghiệm thực tế, hiểu biết về văn hóa và cảnh quan biển Việt Nam
- Có kinh nghiệm làm hướng dẫn viên du lịch là 1 lợi thế
7. Vị trí 7:
- Trình độ tối thiểu: cử nhân trong lĩnh vực môi trường, kinh doanh, du lịch và văn hóa cộng đồng
- Có ít nhất 04 năm kinh nghiệm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực du lịch cộng đồng. Có hiểu biết, kiến thức và kinh nghiệm thực tế trong đào tạo về các kỹ năng phục vụ khách du lịch trên biển
- Có kinh nghiệm thực tế về hướng dẫn khách du lịch và cứu hộ trên biển
- Có kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm tập huấn cho người dân ở khu vực ven biển miền trung
- Có kinh nghiệm thực tế, hiểu biết về văn hóa và cảnh quan biển Việt Nam
 
VI. Kết luận:
Dự án nhằm hướng tới trang bị đầy đủ các kỹ năng cần thiết và hữu dụng cho cộng đồng tại Rạn Trào để đưa vào thực tiễn phát triển sinh kế bền vững và đem lại nguồn lợi kinh tế cao cho cộng đồng. Khóa học đem đến những thông tin cơ bản dễ hiểu và phù hợp nhất cho cộng đồng nhằm áp dụng có hiệu quả nhất sử dụng nguồn nhân lực tại đây từ đó xây dựng hệ thống quảng bá hình ảnh du lịch sinh thái cộng đồng Rạn Trào về công tác bảo tồn tài nguyên và nhân rộng mô hình ra các địa phương khác trên cả nước

Tin khác