TOR CHO VIỆC XÂY DỰNG PHẦN MỀM CẬP NHẬT KHAI THÁC BỘ CƠ SỞ DỮ LIỆU GIÁ CẢ CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG

22/08/2011

Xây dựng các chức năng của cơ sở dữ liệu: Tuỳ theo các loại số liệu khác nhau mà các chức năng cụ thể của các loại số liệu cũng khác nhau. Tuy nhiên, vấn đề chính vẫn là lưu trữ, truy cập, và chuyển đổi. Việc xây dựng các chức năng này được thực hiện trên quan điểm “thân thiện tối đa” để tiện lợi trong việc sử dụng cơ sở dữ liệu sau này với ít tham khảo sử dụng nhất. Các chức năng của cơ sở dữ liệu được nhìn thấy ở lớp trình diễn của hoạt động 2.

 

THƯ MỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ
XÂY DỰNG PHẦN MỀM CẬP NHẬT KHAI THÁC BỘ CƠ SỞ DỮ LIỆU GIÁ CẢ CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG
 
Kính gửi:Các quý công ty
Trung tâm Thông tin phát triển nông nghiệp nông thôn - Viện Chính sách và Chiến lược PTNNT có nhu cầu thuê nhà cung cấp dịch vụ xây dựng phần mềm cập nhật khai thác bộ cơ sở dữ liệu giá cả của các địa phươngthuộc đề xuất hoạt động “Tăng cường mạng lưới thu thập thông tin thị trường nông sản và vật tư nông nghiệp”. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến các quý công ty Điều khoản tham chiếu cho việc xây dựng phần mềm cập nhật khai thác bộ cơ sở dữ liệu giá cả của các địa phương.
 
ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
CHO VIỆC XÂY DỰNG PHẦN MỀM CẬP NHẬT KHAI THÁC BỘ CƠ SỞ DỮ LIỆU GIÁ CẢ CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG
 
Mục tiêu
Xây dựng các phần mềm:
· Cập nhật khai thác bộ cơ sở dữ liệu giá cả của các địa phương.
1. Phương pháp
· Nghiên cứu, tìm hiểu cấu trúc dữ liệu.
· Xem xét các biểu mẫu báo cáo của cán bộ ipsard.
· Họp và thảo luận nhóm
2. Nội dung công việc triển khai
Phần mềm được thiết kế, xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu của các hoạt động sau:
Hoạt động 1: Thu nhập và phân tích yêu cầu
+ Làm việc với cán bộ của IPSARD và chuyên gia lập trình thu thập và phân tích yêu cầu để lựa chọn được hệ cơ sở dữ liệu sẽ sử dụng cho phù hợp (SQL server, MySQL, MS Access...)
Thiết kế cơ sở dữ liệu
Mô hình quan niệm cho dữ liệu:
+ Xác định các thực thể.
+ Xây dựng quan hệ.
Mô hình luận lý cho dữ liệu:
Lưu đồ dòng dữ liệu (cập nhật, tìm kiếm, hiển thị):
Mô hình vật lý cho dữ liệu.
Xây dựng các chức năng của cơ sở dữ liệu: Tuỳ theo các loại số liệu khác nhau mà các chức năng cụ thể của các loại số liệu cũng khác nhau. Tuy nhiên, vấn đề chính vẫn là lưu trữ, truy cập, và chuyển đổi. Việc xây dựng các chức năng này được thực hiện trên quan điểm “thân thiện tối đa” để tiện lợi trong việc sử dụng cơ sở dữ liệu sau này với ít tham khảo sử dụng nhất. Các chức năng của cơ sở dữ liệu được nhìn thấy ở lớp trình diễn của hoạt động 2.
Hoạt động 2: Thiết kế giao kiện và chức năng tra cứu dữ liệu.
Giao diện phần mềm truy cập thông tin hay lớp trình diễn chịu trách nhiệm về cung cấp giao diện cho nhiều loại người dùng khác nhau, có nhiệm vụ lấy các yêu cầu, dữ liệu từ người dùng, có thể định dạng nó theo những qui tắc đơn giản (dùng các ngôn ngữ Script) và gọi các component thích hợp từ tầng nghiệp vụ (Business Logic) để xử lý các yêu cầu. Kết quả sau xử lý được trả lại cho người dùng. Lớp này bao gồm các module chính sau:
­Phân hệ người dùng: cho phép quản trị người dùng theo quyền hạn truy cập.
­Phân hệ báo cáo: đưa ra các báo cáo theo các tiêu chí đầu vào của người dung
Hệ thống sẽ được thiết kế và xây dựng đảm bảo cho phép hỗ trợ ở mức tối đa và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho những người quản trị trong các tác vụ vận hành hệ thống thường nhật. Các vấn đề liên quan đến quản lý tài nguyên hệ thống, các dịch vụ, quản trị người dùng cũng được quan tâm.
3. Kết quả cần đạt được
Phần mềm cập nhật khai thác bộ cơ sở dữ liệu giá cả của các địa phương đáp ứng các yêu cầu sau:
- Phần mềm giao diện truy cập thông tin cập nhật cơ sở dữ liệu đã được cập nhật;
+ Chức năng cập nhật trên form thuận tiện phù hợp với biểu mẫu điều tra
+ Lưu trữ dữ liệu theo trật tự mặt hàng, nhóm hàng và thị trường;
+ Tra cứu trên web theo nhiều mục đích bằng cách lựa chọn các điều kiện tra cứu, đảm bảo người sử dụng có thể khai thác tối đa cơ sở dữ liệu
4. Yêu cầu đối với đơn vị tư vấn:
kinh nghiệm trongxây dựng và triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu. Xây dựng website
Có đội ngũ cán bộ trình độ chuyên môn cao.
5. Thời gian thực hiện: tháng 9, tháng 10 năm 2011
6. Hạn nộp báo giá: 29/08/2011
Thông tin liên lạc: Nguyễn Thị Thơm
Địa chỉ: Số 16, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại: 0439725153


Tin khác