Ưu tiên phát triển việc làm nông nghiệp có năng suất

10/02/2012

Bộ Lao động, thương binh và xã hội vừa gửi lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan dự thảo Chiến lược việc làm giai đoạn 2011 – 2020 trước khi trình Chính phủ phê duyệt. Theo đó, ưu tiên cơ hội việc làm có năng suất tại khu vực nông thôn là mục tiêu quan trọng hàng đầu của chiến lược này.

Lao động nông thôn thất nghiệp vẫn là bài toán chưa lời giải trong nhiều chiến lược việc làm.
Dự thảo nói rõ, nguyên nhân của việc phải ưu tiên phát triển này bởi vì hiện nay, phần lớn lao động nông thôn vẫn phải làm những công việc ở nông thôn với kỹ năng thấp và với thu nhập rất thấp. Vì vậy, cần phải có nỗ lực chung để tạo ra những cơ hội việc làm có năng suất cao hơn ở khu vực nông thôn, giải quyết vấn đề việc làm dễ bị tổn thương và lao động nghèo.
Dự thảo cũng đặt các mục tiêu cụ thể như: đến năm 2020 sẽ tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 70% (trong đó, lao động qua đào tạo nghề đạt trên 55%); tỷ lệ thanh niên (15 – 24) tham gia giáo dục và đào tạo tăng lên ít nhất 50%; tạo việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động mỗi năm; tỷ lệ tăng trưởng việc làm bình quân đạt khoảng 2%/năm; tốc độ tăng số lượng việc làm trong khu vực phi nông nghiệp từ 4 – 5%/năm...
Ông Hoàng Ngọc Vinh, vụ trưởng vụ Giáo dục chuyên nghiệp (bộ Giáo dục và đào tào), người được mời lấy ý kiến đóng góp nhìn nhận: Chiến lược việc làm sẽ phải khắc phục bất cập từ kết quả điều tra lao động – việc làm năm 2010 là: 72% lao động ở khu vực nông thôn, gần 90% lao động ở nông thôn hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp với năng suất thấp; tỷ lệ thiếu việc làm của khu vực nông thôn cao (năm 2010 khoảng 5,4%), phần lớn lao động nông thôn vẫn gặp nhiều khó khăn trong cải thiện thu nhập. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lao động chậm trong khi gia tăng dân số tự nhiên vẫn tiếp tục, quá trình di cư, thu hút đầu tư cho khu vực nông nghiệp, nông thôn cùng với những rủi ro của nền kinh tế trong bối cảnh khủng hoảng đã và đang tạo ra những thách thức đối với việc làm tại khu vực nông thôn.
Theo Sài Gòn tiếp thị

Nguồn: http://sgtt.vn/Kinh-te/158602/Uu-tien-phat-trien-viec-lam-nong-nghiep-co-nang-suat.html


Tin khác