Nghiên cứu cơ sở khoa học để xây dựng hệ thống tiêu chí xác định và xếp loại các xã khó khăn (vùng lõm chính sách) trong vùng Tây Nam Bộ. Những gợi ý chính sách cần thiết thúc đẩy công cuộc giảm nghèo trong khu vực

01/01/2007

Phạm Bảo Dương

Tên đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học để xây dựng hệ thống tiêu chí xác định và xếp loại các xã khó khăn (vùng lõm chính sách) trong vùng Tây Nam Bộ. Những gợi ý chính sách cần thiết thúc đẩy công cuộc giảm nghèo trong khu vực
CNĐT: TS.Phạm Bảo Dương
1. Mục tiêu nghiên cứu
- Đánh giá được thực trạng tình hình KT-XH ở các địa phương (đơn vị xem xét là xã) đặc biệt khó khăn ở vùng Tây Nam Bộ.
- Xác định số lượng xã đặc biệt khó khăn, các chính sách cần thiết của Nhà nước tác động riêng với các xã này để thúc đẩy công cuộc xoá đói giảm nghèo đối với các địa phương này.
2. Phương pháp nghiên cứu
- Khảo sát thực địa
- Phỏng vấn hộ gia dình và cá nhân.
- Phương pháp chuyên gia chuyên khảo
- Công cụ: Thống kê kinh tế, Phân tích chính sách
3. Nội dung nghiên cứu
Tổng quan kinh tế- xã hội Tây Nam Bộ
(1) Khái quát điều kiện tự nhiên- kinh tế-xã hội: Ngắn gọn, (desk study)
(2) Hệ thống chính sách đang thực hiện (của Trung ương và Địa phương)
(3) Liệt kê tất cả các xã của Tây Nam bộ, rà soát những xã đã và đang được hưởng lợi từ các chương trình/dự án phát triển KT-XH; phát hiện những xã chưa được hưởng lợi từ các dự án/chương trình này
- Xác định các điểm, các vùng lõm chính sách đầu tư bằng phương pháp “Chồng ghép bản đồ” đói nghèo và và bản đồ thực hiện các CT/dự án giảm nghèo trong vùng.
à Phác hoạ: đặc điểm những địa phương đang là “ vùng lõm chính sách” và xác định đặc trưng kinh tế-xã hội của những xã trong các vùng này
Khảo sát thực địa, xây dựng tiêu chí, xác định danh sách và gợi ý chính sách lớn
Nghiên cứu đặc điểm kinh tế- xã hội của nhóm các xã thuộc vùng lõm chính sách, kiểm chứng các tiêu chí đã được phác hoạ và xác định những nhóm chính sách chủ yếu đối với các xã này.
4. Kết quả nghiên cứu

(không có báo cáo kết quả nghiên cứu cuối cùng)


Tin khác