Báo cáo tình hình nông nghiệp nông thôn năm 2005 và kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2006

15/07/2006

Báo cáo gồm 3 phần:

Phần thứ nhất: Sơ bộ đánh giá kết quả sản xuất năm 2005
Phần thứ hai: Triển khai thực hiện các chương trình phát triển để đạt được các mục tiêu đề ra năm 2006
Phần ba: Các phụ lục
Báo cáo gồm 3 phần:
Phần thứ nhất: Sơ bộ đánh giá kết quả sản xuất năm 2005
Phần thứ hai: Triển khai thực hiện các chương trình phát triển để đạt được các mục tiêu đề ra năm 2006
Phần ba: Các phụ lục

Tin khác