Phê duyệt kết quả lựa chọn chuyên gia cho 02 gói thầu số 15 và 16 Dự án khu vực “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công”

16/11/2020

 

VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ CHIẾN LƯỢC

PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

Dự án khu vực “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công”

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 203/QĐ-CSCL-IFAD

           Hà Nội, ngày 16  tháng 10  năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

              V/v: Phê duyệt kết quả lựa chọn chuyên gia cho 02 gói thầu số 15 và 16 Dự án khu vực “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công”

 

 

VIỆN TRƯỞNG VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ CHIẾN LƯỢC

PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

   Căn cứ Quyết định số 1962/QĐ-BNN-HTQT ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt dự án khu vực “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công” do IFAD tài trợ;

Căn cứ Quyết định số 95/QĐ-CSCL ngày 12 tháng 6 năm 2019 của Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn về việc Thành lập Ban quản lý dự án khu vực “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công” do IFAD tài trợ;

Căn cứ Quyết định số 3765/QĐ-BNN-TC, ngày 21 tháng 09 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Dự toán chi tiết năm 2020 Dự án khu vực “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công” do IFAD tài trợ;

Căn cứ Quyết định số 194/QĐ-CSCL-IFAD ngày 30/9/2020 của Viện trưởng Viện Chính sách và chiến lược PTNNNT về việc Phê duyệt điều khoản tham chiếu cho 09 gói thầu lựa chọn tư vấn cá nhân trong nước năm 2020 bao gồm: các gói thầu số 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23 thuộc Dự án khu vực “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công”;

Căn cứ Quyết định số 195/QĐ-CSCL-IFAD ngày 30/9/2020 của Viện trưởng Viện Chính sách và chiến lược PTNNNT về việc phê duyệt Giá dự toán cho 09 gói thầu lựa chọn tư vấn cá nhân trong nước năm 2020 bao gồm: các gói thầu số 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23  thuộc Dự án khu vực “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công”;

Căn cứ Thư mời chuyên gia tư vấn ngày 01/10/2020 - Dự án khu vực “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công”;

Căn cứ Biên bản xét chọn chuyên gia ngày 12/10/2020 của Ban quản lý dự án;

Căn cứ Tờ trình số 05/TTr-DA-IFAD ngày 15/10/2020 của Ban quản lý dự án về việc phê duyệt kết quả lựa chọn chuyên gia cho 02 gói thầu số 15 và 16 thuộc Dự án khu vực “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công”.

Xét đề nghị của Ban quản lý dự án;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn chuyên gia cho 02 gói thầu số 15,16 - Dự án khu vực “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công”, cụ thể như sau:

1. Nội dung thực hiện:

  • Gói thầu số 15: Các chuyên gia cao cấp thực hiện nghiên cứu Đánh giá tác động của Đại dịch COVID-19 đến cư dân nông thôn (Dòng hoạt động 2.3.3) (03 Chuyên gia)
  • Gói thầu số 16: Các chuyên gia hỗ trợ thu thập và xử lý số liệu thực hiện nghiên cứu Đánh giá tác động của Đại dịch COVID-19 đến cư dân nông thôn (Dòng hoạt động 2.3.3) (03 Chuyên gia)

2. Hình thức lựa chọn: Lựa chọn tư vấn cá nhân trong nước.

3. Chuyên gia tư vấn được lựa chọn:

  • Gói thầu số 15: Các chuyên gia cao cấp thực hiện nghiên cứu Đánh giá tác động của Đại dịch COVID-19 đến cư dân nông thôn (Dòng hoạt động 2.3.3) (03 Chuyên gia)

+ Số tiền: 32.400 USD tương đương 750.060.000 đồng.

+ Chuyên gia thực hiện: Nguyễn Trọng Xuân, Nguyễn Đăng Bằng, Lê Văn Căn.

  • Gói thầu số 16: Các chuyên gia hỗ trợ thu thập và xử lý số liệu thực hiện nghiên cứu Đánh giá tác động của Đại dịch COVID-19 đến cư dân nông thôn (Dòng hoạt động 2.3.3) (03 Chuyên gia)

+ Số tiền: 9.900 USD tương đương 229.185.000 đồng.

+ Chuyên gia thực hiện: Nguyễn Thị Ngân Hà, Lê Hoàng Lan, Phạm Văn Khiên.

Tỷ giá: 1 USD = 23.150 VNĐ theo tỷ giá quy định tại Quyết định số 3765/QĐ-BNN-TC ngày 21 tháng 09 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch tổng thể, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Dự toán chi tiết năm 2020 thực hiện Dự án khu vực “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công” do IFAD tài trợ.

4. Hình thức hợp đồng: trọn gói.

5. Phương thức thanh toán và thời gian thực hiện hợp đồng:

- Phương thức thanh toán: Thanh toán bằng chuyển khoản 100% giá trị hợp đồng khi ký biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng.

- Thời gian thực hiện hợp đồng:

 + Gói thầu số 15: Thời gian thực hiện từ 19/10/2020 đến 03/12/2020. Thời gian tính công chuyên gia là 40 ngày/chuyên gia x 3 chuyên gia.

+ Gói thầu số 16: Thời gian thực hiện từ 19/10/2020 đến 30/11/2020. Thời gian tính công chuyên gia là 30 ngày/chuyên gia x 3 chuyên gia.

Điều 2. Ban quản lý dự án và các chuyên gia có tên nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

      Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.          

 

Nơi nhận:

  • Như điều 2,
  • Lưu: VT, KT.

 

 


Tin khác