Nghiên cứu xây dựng mô hình liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất và thương mại cà phê Việt Nam chất lượng cao.

12/09/2023

TS. Nguyễn Trung Kiên - 2019 - 7/2021; Ths. Trần Thị Thanh Nhàn - 7/2021-2022

Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất và thương mại cà phê Việt Nam chất lượng cao.

Cấp quản lý: Quốc gia

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Trung Kiên - 2019 - 7/2021; Ths. Trần Thị Thanh Nhàn - 7/2021 - 2022

Danh sách các thành viên chính: Ths. Đặng Phúc Giang; CN. Nguyễn Thế Long, Ths. Nguyễn Mai Hương, Ths. Trần Đình Dũng, Ths. Võ Thị Lý, Nguyễn Viết Vinh, KS. Lê Văn Phi, Ths. Lưu Văn Hoàng. 

Cơ quan chủ trì: Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn

Mục tiêu chung:
Tạo được các mô hình liên kết chuỗi trong sản xuất và thương mại cà phê Việt Nam chất lượng cao nhằm nâng cao giá trị gia tăng ngành hàng cà phê.
 Mục tiêu cụ thể: 
- Xác định hiện trạng vùng, cơ cấu giống, tổ chức sản xuất, chế biến, các sản phẩm cà phê, mô hình liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất cà phê và đề xuất định hướng phát triển liên kết chuỗi giá trị cà phê Việt Nam chất lượng cao.
- Xây dựng hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận cà phê Việt Nam chất lượng cao, gồm:
+ Đề xuất Bộ tiêu chuẩn cà phê Việt Nam chất lượng phù hợp với thực tế sản xuất, thương mại nhằm nâng cao giá trị cho cà phê Việt Nam. 
+ Đề xuất phương án quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận cà phê Việt Nam Chất lượng cao: Xây dựng Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu. Trong đó, quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức, cá nhân trong việc quản lý và nâng cao danh tiếng, giá trị của cà phê Việt Nam.
+ Hoàn thiện hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận cà phê Chất lượng cao, tại Cục Sở hữu trí tuệ.
- Xây dựng  các mô hình liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất và thương mại cà phê chất lượng cao tại các vùng sản xuất cà phê chính (Tây Nguyên, Tây Bắc).
-  Đề xuất được chính sách và cơ chế liên kết, vận hành, tổ chức thực hiện chuỗi giá trị trong sản xuất và thương mại cà phê Việt Nam chất lượng cao..

Kinh phí thực hiện: 7.300 triệu đồng

Thời gian thực hiện: 2019 - 2021

Kết quả nghiên cứu: Đề tài đã làm rõ thực trạng xây dựng nhãn hiệu và chuỗi giá trị trong ngành hàng cà phê Việt Nam; xây dựng dự thảo bộ tiêu chí Cà phê Việt Nam chất lượng cao, bộ khung quản lý NHCN Cà phê Việt Nam chất lượng cao; xây dựng 4 mô hình liên kết chuỗi giá trị cà phê chất lượng cao (2 mô hình cà phê vối và 2 mô hình cà phê chè) tại Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng và Sơn La có sự tham gia của 4 doanh nghiệp (Simexco Đắk Lắk, Hồ Phượng, Vĩnh Hiệp, Minh Tiến), 3 HTX, 4 tổ nhóm nông dân, 190 hộ trồng cà phê và 240 ha cà phê. Đồng thời, đề tài đã xây dựng được bộ tài liệu tập huấn cung cấp đầy đủ thông tin một cách đồng bộ cho HTX và hộ trồng cà phê từ khâu canh tác, thu hái, sơ chế, bảo quản cà phê theo định hướng chất lượng cao (cho loại cà phê Arabica và Robusta), từ đó nâng cao giá trị sản phẩm, cải thiện thu nhập cho người dân. Đề tài cũng đã hỗ trợ VICOFA gửi hồ sơ đăng ký NHCN Cà phê Việt Nam chất lượng cao với Cục Sở hữu trí tuệ.


Tin khác