Tổng giá trị ngoại thương ba quý đầu năm giữa Quảng Tây với 6 nước vịnh Bắc Bộ đạt 1,82 tỉ USD

27/11/2007

Tổng giá trị xuất nhập khẩu giữa Quảng Tây với 6 nước Việt Nam, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, Phi-li-pin và Bru-nây đạt 1,82 tỉ USD, tăng 48% so với cùng kỳ năm ngoái Theo Nhật báo Quảng Tây: Cùng với đà tăng trưởng tiến trình xây dựng khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc ASEAN, mối liên hệ thương mại giữa Quảng Tây với 6 nước vùng kinh tế vịnh Bắc Bộ mở rộng Việt Nam, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, Phi-li-pin và Bru-nây ngày càng gắn bó, hai năm lại đây thương mại xuất nhập khẩu đã duy trì sự tăng trưởng trên 50%. Theo thống kê của Hải quan, ba quý đầu năm, tổng giá trị xuất nhập khẩu giữa Quảng Tây với 6 nước kể trên đạt 1,82 tỉ USD, vượt qua năm ngoái, tăng 48% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó, nhập khẩu 790 triệu USD, xuất khẩu 1 tỉ linh 3 triệu USD, lần lượt tăng 35,9% và 58,7% .

Tin khác