Bốn yếu tố: Những vấn đề của toàn cầu hóa và phát triển

13/12/2007

"Trái đất: Nông nghiệp liệu có thể nuôi sống được nhân loại?" Bài nói chuyện của ông Marcel Mazoyer, Kỹ sư nông nghiệp, Giáo sư danh dự của Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc gia Paris-Grignon

- Thời gian: 18 giờ 30 Thứ Năm ngày 13 tháng 12 năm 2007

- Địa điểm: L'Espace, Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội, 24 Tràng Tiền

Ghi chú: Vào cửa tự do, dịch song song (bằng tiếng Việt và tiếng Anh)

Tin khác