Những nông dân chăn nuôi gia súc nhỏ thành công ở thái bình

21/08/2008

Phụ nữ chăn nuôi lợn và gia cầm là rất truyền thống ở nông thôn Việt Nam. Điều này được phản ảnh trong những lớp học chăn nuôi gia súc nhỏ là cứ 10 thành viên tham gia thì có 7 thành viên là phụ nữ. Dưới đây là câu chuyện về một trong những phụ nữ đó và kinh nghiệm của chị với Chương trình hỗ trợ ngành nông nghiệp của Đan Mạch.

Đã sửa September 20, 2007

Tin khác