TOR Điều tra hộ nông dân phục vụ việc giám sát thực hiện và đánh giá tác động của dự án “Coffee made happy” Modelez tại vùng dự án của công ty tại Việt Nam

26/03/2015

Thu thập thông tin nhằm phục vụ đánh giá PM và IA của dự án CMH Mondelez tại Việt Nam

  1. Giới thiệu chung:

·         Tổ chức COSA

Ủy ban đánh giá tính bền vững (COSA) là một tổ chức phi chính phủ toàn cầu, hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu đánh giá tính bền vững trong sản xuất nông nghiệp. Tổ chức COSA tập trung vào việc sử dụng các công cụđịnh lượng và các chỉ số nhằmđánh giá các tác động xã hội, môi trường, kinh tế trong hoạt động sản xuất nông nghiệp bền vững.COSA liên kết với các đối tác nghiên cứu tại những nước phát triển trong hoạt động nghiên cứu ước lượng chỉ số bền vững trong sản xuất các ngành hàng nông nghiệp.

·         Trung tâm Thông tin phát triển nông nghiệp nông thôn (Agroinfo)

Trung tâm Thông tin phát triển nông nghiệp nông thôn (Agroinfo) thuộc Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn. Một trong những hoạt động chính của Trung tâm là thu thập, phân tích và cung cấp thông tin, dữ liệu, kết quả điều tra về nông nghiệp nông thôn Việt Nam.

·         Dự án liên quan:

Hợp tác giữa Agroinfo và Cosa về tổ chức điều tra và giám sát thực hiện dự án (Performance Monitoring - sau đây gọi tắt là PM) và đánh giá tác động dự án (Impact Assessment - Sau đây gọi tắt là IA) đối với dự án Coffee Made Happy của công ty Mondelez tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là CMH).

Với vai trò là đối tác nghiên cứu của COSA, Agroinfo có nhiệm vụ tổ chức nghiên cứu phân tích đánh giá kết quả thực hiện (PM) và đánh giá tác động (IA) của dự án CMH về hỗ trợ sản xuất cà phê bền vững của các hộ nông dân sản xuất cà phê tại Tây Nguyên (cụ thể là các hộ nông dân trong vùng dự án của 2 công ty Simexco và Acom). Theo đó, COSA sẽ chịu trách nhiệm đào tạo, tập huấn về phương pháp, công cụ chỉ tiêu đánh giá cho Agroinfo. Agroinfo tham gia điều tra và xử lý kết quả điều tra.

  1. Mục tiêu của cuộc điều tra

Thu thập thông tin nhằm phục vụ đánh giá PM và IA của dự án CMH Mondelez tại Việt Nam.

  1. Nhiệm vụ của đối tác điều tra tại địa phương:

Đối tác điều tra tại địa phương của Agroinfo có các nhiệm vụ thực hiện các công việc sau:

-          Tổ chức điều tra PM của dự án CMH đối với 250 hộ nông dân trong vùng dự án của công ty Simexco tại Đắk Lắk, trong đó có 50 phiếu tại Đắk Nông và 200 phiếu tại Đắk Lắk (Mẫu phiếu điều tra kèm theo trong Phụ lục);

  1. Thời gian thực hiện

Tháng 5/2015: Điều tra 250 phiếu PM

  1. Sản phẩm mong đợi

-          File bảng hỏi được nhập đầy đủ thông tin vào trong máy tính bảng (tablet) theo quy định cụ thể trong Phụ lục.

-          Các ghi chép liên quan

  1. Các yêu cầu đối với đối tác điều tra tại địa phương

-          Tổ chức có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu

-          Các điều tra viên có khả năng sử dụng excel, máy tính bảng tablet trong phỏng vấn điều tra.

 


Tin khác