Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức năm 2019

01/11/2019

Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức năm 2019

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, ngày 12/4/2012 về “Tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 19/11/2018 và Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông báo số 476/TB-CSCL-HĐXT, ngày 31/10/2019 về Kế hoạch kiểm tra sát hạch;

Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2019 triệu tập 07 thí sinh tới tham dự vòng kiểm tra sát hạch kỳ xét tuyển viên chức năm 2019 Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn.

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Vị trí tuyển dụng

 

Chức danh Chuyên viên

1

Bùi Thị Minh Dung

19/10/1983

Chuyên viên Hợp tác quốc tế
phòng Khoa học và HTQT

 

2

Phạm Thanh Huyền

27/10/1989

Chuyên viên Hành chính
phòng Tổ chức, Hành chính

 

3

Trần Thị Lệ Thúy

12/8/1975

Chuyên viên Tổng hợp
Trung tâm Tư vấn Chính sách NN

 

Chức danh Nghiên cứu viên

4

Nguyễn Mạnh Cường

06/01/1981

Nghiên cứu viên
Trung tâm Phát triển nông thôn

 

5

Nguyễn Việt Hưng

07/4/1990

Nghiên cứu viên
Bộ môn NC Thị trường và Ngành hàng

 

6

Nguyễn Thị Thủy

03/02/1986

Nghiên cứu viên
Bộ môn NC Chính sách và Chiến lược

 

7

Tạ Thu Trang

31/7/1985

Nghiên cứu viên
Trung tâm Thông tin PTNNNT

 

Thời gian: Từ 13h30, ngày 08/11/2019 (Thứ Sáu)

Địa điểm: Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn, số 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.

Phòng sát hạch phỏng vấn: Phòng 207, 208 và phòng chờ 201.

Thông báo này đồng thời được niêm yết tại trụ sở Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn, số 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội và đăng tải trên wesbite: ipsard.gov.vn.

Chi tiết xem tại đây./.

IPSARD


Tin khác