THƯ MỜI BÁO GIÁ

20/10/2021

 

VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ CHIẾN LƯỢC

PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

Hà nội, ngày 20  tháng 10  năm 2021

 

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Thực hiện hoạt động “Đánh giá Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016-2020, kế hoạch giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030”. Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn

                Loại vé yêu cầu: vé khứ hồi hãng Vn airline

                Thời gian vận chuyển 4 chuyến từ ngày 25/10/2021 đến ngày 10/12/2021.

                Chuyến 1: Hành trình Hà Nội – Cần Thơ – Hà Nội

                Tổng số vé: 5 vé khứ hồi

                Thời gian bay: 5 vé ngày đi 25/10/2021, ngày về 30/10/2021

                Chuyến 2: Hành trình Hà Nội – Cần Thơ – Hà Nội

                Tổng số vé: 5 vé khứ hồi

                Thời gian bay: 5 vé ngày đi 4/11/2021, ngày về 11/11/2021

                Chuyển 3: Hành trình Hà Nội – Cần Thơ – Hà Nội

                Tổng số vé: 5 vé khứ hồi

                Thời gian bay: 5 vé ngày đi 22/11/2021, ngày về 27/11/2020

+  Chuyến 4: Hành trình Hà Nội – Cần Thơ – Hà Nội

                Tổng số vé: 5 vé khứ hồi

                Thời gian bay: 5 vé ngày đi 2/12/2021, ngày về 4/12/2021

                Số lượng vé yêu cầu: 4 chuyến x 5 vé khứ hồi/ chuyến = 20 vé

                Đơn giá chào có VAT  và phải nêu rõ thời hạn hiệu lực của báo giá.

Yêu cầu báo giá: Báo giá được gửi đến Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn trước 16h ngày 21/10/2021

Chi tiết xin liên hệ: Phan Thị Thu Hà – 0916260759

 

Hà Nội, ngày 20  tháng  10  năm 2021

 

 

 

 

 

 

 

 


Tin khác