Tuyển chuyên gia tư vấn trong nước cho hoạt động nghiên cứu Đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách và thể chế hỗ trợ phát triển thị trường nông sản

21/02/2022

Tuyển chuyên gia tư vấn trong nước cho hoạt động nghiên cứu Đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách và thể chế hỗ trợ phát triển thị trường nông sản

 

Chương trình “Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam” (Chương trình Aus4Reform) nhằm hỗ trợ các cơ quan Việt Nam thúc đẩy năng suất lao động và năng lực cạnh tranh tại Việt Nam. Chương trình hỗ trợ việc xây dựng các chính sách, pháp luật, thể chế có chất lượng thông qua tham vấn, truyền thông và củng cố các cơ sở bằng chứng cho các chính sách kinh tế trên cơ sở học tập kinh nghiệm quốc tế, đặc biệt là kinh nghiệm của Australia.

Chương trình gồm 5 cấu phần, bao gồm:

Cấu phần 1: Hoàn thiện khung khổ pháp luật về môi trường kinh doanh, hình thành và phát triển đồng bộ thị trường các nhân tố sản xuất

Cấu phần 2: Tăng cường các thể chế cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng

Cấu phần 3: Tạo điều kiện thuận lợi cho tái cơ cấu nông thôn và tăng khả năng cạnh tranh của các yếu tố thị trường.

Cấu phần 4: Tăng cường tiếng nói của doanh nghiệp trong giám sát thực hiện quá trình tái cơ cấu kinh tế

Cấu phần 5: Quỹ linh hoạt nhằm giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan tới năng lực cạnh tranh.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương) là cơ quan chủ quản, điều phối Chương trình. Các cơ quan phối hợp thực hiện Chương trình gồm: Bộ Công thương (Cục Quản lý cạnh tranh); Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban Kinh tế Quốc hội và một số địa phương.

Hoạt động Nghiên cứu đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách và thể chế hỗ trợ phát triển thị trường nông sản do Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn thực hiện nhằm cung cấp thông tin tổng hợp giúp Ban Kinh tế trung ương tổng kết thực hiện nghị quyết số: 26/NĐ-TW ngày 05/8/2008 về nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nghị quyết mới.

Trong khuôn khổ Kế hoạch hoạt động của nghiên cứu, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn có nhu cầu tuyển dụng 05 vị trí tư vấn trong nước tham gia hoạt động nghiên cứu Đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách và thể chế hỗ trợ phát triển thị trường nông sản  ( 03 file TOR đính kèm).

Ứng viên quan tâm, vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển đến phòng 302, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn, số 16 Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội hoặc địa chỉ Email:Lieunguyen15021990@gmail.com

Thời hạn: hết 07/03/2022


Tin khác