Mời tư vấn cá nhân tham gia thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng, in ấn và phát hành bản đồ về HTX nông nghiệp”

26/09/2022

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ CHIẾN LƯỢC

PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:         /CSCL-TTTT

Hà Nội, ngày       tháng      năm 2022

V/v: Mời tư vấn cá nhân tham gia thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng, in ấn và phát hành bản đồ về HTX nông nghiệp”

 

 

Kính gửi: ……………………………………………….

Căn cứ Quyết định số 3591/QĐ-BNN-TC ngày 23/09/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Dự toán chi tiết và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ “Xây dựng, in ấn và phát hành bản đồ về HTX nông nghiệp”;

Căn cứ Quyết định số 111/QĐ-CSCL-KH ngày 09/09/2022 của Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn về việc phê duyệt Đề cương và Điều khoản tham chiếu nhiệm vụ “Xây dựng, in ấn và phát hành bản đồ về HTX nông nghiệp”;

Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn mời các tư vấn/nhóm tư vấn tham gia thực hiện các gói thầu số 1: “Xây dựng các bản đồ chuyên đề trên phần mềm xây dựng bản đồ trên bản mềm và bản in” (4 người x 2 tháng/người).

(Điều khoản tham chiếu nhiệm vụ của chuyển trong phụ lục kèm theo)

Các tư vấn/nhóm tư vấn quan tâm chuẩn bị Hồ sơ lý lịch khoa học theo mẫu đính kèm và gửi đến Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn (Số 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội) trước 08 giờ 30 ngày 30/09/2022.

Trên cơ sở các hồ sơ tư vấn nhận được, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn sẽ tiến hành lựa chọn tư vấn theo quy định hiện hành và thông báo kết quả đánh giá Hồ sơ lý lịch khoa học, lựa chọn tư vấn/nhóm tư vấn thực hiện gói thầu bằng đường bưu điện hoặc email./.

(Mọi chi tiết xin liên hệ Bà Trần Thị Lệ Thúy, nhân viên hành chính, đin thoi: 02439725153; email: thuy.tran@ipsard.gov.vn).

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TTTT.

 

VIỆN TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 1.

MU THƯ BÀY T QUAN TÂM

......, ngày ...... tháng ...... năm 2022

 

Kính gi: Viện chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn

 

Thay mt cho [tên nhóm tư vấn], chúng tôi - người ký tên dưới đây bày t quan tâm được cung cp dch v [tên gói thu] như mô t trong Thư mi nộp Hồ sơ lý lịch khoa học ca Quý Cơ quan.

Trong trường hp được la chn, chúng tôi cam kết s cung cấp dịch vụ tư vấn theo như yêu cu ca Quý Cơ quan

Chúng tôi xin gi kèm theo đây: Tài liu kê khai năng lc và kinh nghim

Kính mong nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Quý cơ quan.

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIN NHÓM

 

(Ký, ghi rõ h tên)

 

 

 

 

 

Phụ lục 2.

 MẪU KÊ KHAI NĂNG LỰC - KINH NGHIỆM

 

A. Giới thiệu về năng lực

Giới thiệu ngắn gọn về năng lực của nhóm tư vấn bao gồm:

- Thông tin chung về các chuyên gia tư vấn, quá trình công tác, năng lực của chuyên gia tư vấn, tập trung vào các năng lực phù hợp với công việc được mời dự thầu.

- Các lĩnh vực chuyên gia tư vấn trong nhóm đã tham gia hỗ trợ kỹ thuật.

B. Giới thiệu kinh nghiệm

Nêu các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật liên quan có thể minh họa một cách rõ nhất kinh nghiệm của tư vấn đã thực hiện trong 3 năm gần đây (2019 - 2021). Các dịch vụ này có tính chất tương tự như công việc được mời thầu.

C. Mẫu lý lịch chuyên gia (CV)

Tên chuyên gia:                                               Ngày sinh:                                                        

Nghề nghiệp:                                                                                                                            

Đang làm việc cho tổ chức:                                               Quốc tịch:                                      

Thành viên của các Tổ chức nghề nghiệp:                                                                               

Nhiệm vụ cụ thể được giao:                                                                                                     

Những năng lực chính:

[Ghi sơ lược những kinh nghiệm và đào tạo thích hợp nhất đối với công việc của chuyên gia. Mô tả mức độ trách nhiệm mà chuyên gia đã đảm nhiệm trong công việc trước đó có liên quan, đồng thời đưa ra thời gian và địa điểm thực hiện.]

Trình độ học vấn:

[Tóm tắt các chuyên ngành của chuyên gia, tên trường, thời gian tham gia và bằng cấp đạt được.]

Kinh nghiệm làm việc:

[Bắt đầu với vị trí hiện tại, liệt kê theo trình tự thời gian những công việc đã làm. Liệt kê tất cả những vị trí mà chuyên gia đã đảm nhận từ khi tốt nghiệp, thời gian và các cơ quan đã làm việc, tên chức vụ đã đảm nhiệm và vị trí công việc. Đối với những kinh nghiệm trong 10 năm cuối, cũng liệt kê những hoạt động đã thực hiện.]

Ngoại ngữ:

[Đối với mỗi ngoại ngữ cần chỉ rõ mức độ sử dụng: thành thạo, tốt, trung bình hoặc kém ở các kỹ năng nói, đọc và viết]

Cam đoan:

Tôi, người ký tên dưới đây, xin cam đoan rằng tất cả những thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật.

                                                                                                                Ngày:                      

[Chữ ký của chuyên gia tư vấn]                                                                                            

Họ và tên của cán bộ tư vấn: ______________________________________

Phụ lục 3.

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ

Việc đánh giá hồ sơ lý lịch khoa học và đề xuất tư vấn được thực hiện theo phương pháp chấm điểm (thang điểm 100), bao gồm các nội dung sau đây:

Tiêu chuẩn đánh giá

TT

Nội dung đánh giá

Mức điểm tối đa

Mức điểm tối thiểu

 

 
   

I

Bằng cấp

15

10,5

   

 

Thạc sỹ

15

 

   

 

Cử nhân

10

 

   

II

Nơi đào tạo

10

7

   

 

Nước ngoài

10

 

   

 

Chương trình liên kết

8

 

   

 

Trong nước

5

 

   

III

Chuyên ngành

20

14

   

 

Địa lý, bản đồ, viễn thám, GIS, quản lý đất đai

20

 

   

 

Chuyên ngành khác có liên quan

15

 

   

IV

Kinh nghiệm

40

28

   

 

Số năm công tác

20

 

   

 

≥ 15 năm

20

 

   

 

9 - 14 năm

15

 

   

 

5 – 8 năm

10

 

   

 

≤ 5 năm

5

 

 

 

 

Kinh nghiệm làm việc liên quan đến công nghệ viễn thám, GIS, xây dựng và biên tập bản đồ

20

 

   

 

đã tham gia 3 - 5 hoạt động

20

 

   

 

đã tham gia dưới 1 - 2 hoạt động

10

 

   

 

chưa tham gia

0

 

 

 

V

Kỹ năng chuyên môn

15

10,5

   

 

Sử dụng thành thạo các phần mềm xây dựng bản đồ như: Arcgis, Mapinfo, ….

15

 

   

 

TỔNG CỘNG

100

70

   

Nhóm tư vấn có điểm đánh giá đạt từ 70 điểm trở lên và cao nhất trong các nhóm tư vấn sẽ được chọn thương thảo Hợp đồng thực hiện gói thầu

 

 

Phụ lục 4.

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Gói thầu số 1: Nhóm chuyên gia xây dựng các bản đồ chuyên đề trên phần mềm xây dựng bản đồ trên bản mềm và bản in – 04 người

1. Giới thiệu

Chiến lược phát triển ngành nông nghiệp đặt ra mục tiêu phát triển vùng nguyên liệu hàng hóa tập trung gắn với chuỗi giá trị liên kết, ứng dụng công nghệ trong quản lý an toàn thực phẩm và truy suất nguồn gốc. Tầm nhìn đến năm 2030 phát triển nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững; sản xuất hàng hóa lớn, áp dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo để tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh; cải thiện và ngày càng nâng cao đời sống nông dân; xây dựng nông thôn văn minh hiện đại. Đề góp phần đạt được những mục tiêu trên, năm 2018, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định 98/2018/NĐ-CP về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Bên cạnh đó, năm 2022, Ban Chấp hành Trung ương cũng đã ban hành Nghị quyết 20-NQ-TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới .

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị định 98/NĐ-CP, triển khai Nghị quyết 20/NQ-TW và hỗ trợ công tác quản lý, phát triển các hình thức liên kết, rất cần thiết phải có các cơ sở dữ liệu, thông tin toàn diện, cập nhật và dễ theo dõi dưới dạng bản đồ biểu đồ về tình hình phát triển HTX và các ngành hàng chủ lực của các địa phương.

Thực hiện Quyết định 2469/QĐ-BNN-KTHT, ngày 1/07/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về phê duyệt Kế hoạch và kinh phí thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong nông nghiệp năm 2022, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn phối hợp với Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn phối hợp triển khai nhiệm vụ “Xây dựng, in ấn và phát hành bản đồ hợp tác xã nông nghiệp tham gia trong các chuỗi ngành hàng chủ lực”. Kết quả của nhiệm vụ này là ấn bản Tập bản đồ hợp tác xã nông nghiệp tham gia trong các chuỗi ngành hàng chủ lực được cập nhật sẽ hỗ trợ tích cực cho việc truy cập và xử lý thông tin dễ dàng và nhanh chóng, đặc biệt là các đơn vị quản lý, phát triển HTX, liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của trung ương và các địa phương.

Đề thực hiện nhiêm vụ trên, Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT cần tuyển 04 chuyên gia thực hiện xây dựng và thiết kế các bản đồ chuyên đề trên bản mềm và bản in.

2. Phạm vi công việc

2.1 Chuyên gia 1: Xây dựng các bản đồ chuyên đề trên bản mềm (dưới dạng ảnh, pdf, shp file) và bản in về tổng quan HTX nông nghiệp

Hoạt động:

- Xây dựng và thiết kế các bản đồ chuyên đề trên bản điện tử về tình hình chung phát triển HTX nông nghiệp, cụ thể: số lượng HTX nông nghiệp chia theo các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản, diêm nghiệp, dịch vụ tổng hợp, ứng dụng công nghệ cao, OCOP, v.v.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Các bản đồ được thiết gồm các thành phần: tên bản đồ, nguồn số liệu, chú giải, v.v. bằng 2 ngôn ngữ Tiếng Việt và Tiếng Anh; Các chi tiết bản đồ như thanh tỷ lệ, điều hướng, mã màu để hiển thị dữ liệu, v.v.;

- Kích thước và bố cục của bản đồ phù hợp đảm bảo thể hiện được đầy đủ địa giới phần đất liền, biển, hải đảo của Việt Nam theo các quy định hiện hành liên quan.

- Tỷ lệ xích sử dụng để xây dựng các bản đồ phù hợp với kích thước in ấn, và theo tiêu chuẩn để xuất bản.

2.2 Chuyên gia 2: Xây dựng các bản đồ chuyên đề trên bản mềm (dưới dạng ảnh, pdf, shp file) và bản in về tình hình liên kết chuỗi của HTX nông nghiệp theo các ngành hàng chủ lực: lúa gạo, rau quả, chè, gỗ và sản phẩm từ gỗ

Hoạt động:

- Xây dựng và thiết kế các bản đồ chuyên đề trên bản điện tử về tình hình liên kết chuỗi của HTX nông nghiệp theo các ngành hàng chủ lực (lúa gạo, rau quả, chè, gỗ và sản phẩm từ gỗ), mỗi bản đồ sẽ thể hiện 1-2 chỉ tiêu gồm 1 chỉ tiêu chung và 1 chỉ tiêu chuyên đề tương ứng theo ngành hàng chủ lực, dự kiến gồm các nội dung sau:

  • Kết quả sản xuất của các ngành hàng: lúa gạo, rau quả, chè, gỗ và sản phẩm từ gỗ được sử dụng là thông tin nền cho các bản đồ chuyên đề (chỉ tiêu chung);
  • Số lượng HTX có liên kết sản xuất tiêu thụ với doanh nghiệp theo từng ngành hàng: lúa gạo, rau quả, chè, gỗ và sản phẩm từ gỗ (chỉ tiêu chuyên đề);
  • Thực trạng tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp thông qua các hình thức liên kết.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Các bản đồ được thiết gồm các thành phần: tên bản đồ, nguồn số liệu, chú giải, v.v. bằng 2 ngôn ngữ Tiếng Việt và Tiếng Anh; Các chi tiết bản đồ như thanh tỷ lệ, điều hướng, mã màu để hiển thị dữ liệu, v.v.;

- Kích thước và bố cục của bản đồ phù hợp đảm bảo thể hiện được đầy đủ địa giới phần đất liền, biển, hải đảo của Việt Nam theo các quy định hiện hành liên quan.

- Tỷ lệ xích sử dụng để xây dựng các bản đồ phù hợp với kích thước in ấn, và theo tiêu chuẩn để xuất bản.

2.3 Chuyên gia 3: Xây dựng các bản đồ chuyên đề trên bản mềm (dưới dạng ảnh, pdf, shp file) và bản in về tình hình liên kết chuỗi của HTX nông nghiệp theo các ngành hàng chủ lực: cà phê, cao su, sắn, điều, hồ tiêu

Hoạt động:

- Xây dựng và thiết kế các bản đồ chuyên đề trên bản điện tử về tình hình liên kết chuỗi của HTX nông nghiệp theo các ngành hàng chủ lực (cà phê, cao su, sắn, điều, hồ tiêu), mỗi bản đồ sẽ thể hiện 1-2 chỉ tiêu gồm 1 chỉ tiêu chung và 1 chỉ tiêu chuyên đề tương ứng theo ngành hàng chủ lực, dự kiến gồm các nội dung sau:

  • Kết quả sản xuất của các ngành hàng: cà phê, cao su, sắn, điều, hồ tiêu được sử dụng là thông tin nền cho các bản đồ chuyên đề (chỉ tiêu chung);
  • Số lượng HTX có liên kết sản xuất tiêu thụ với doanh nghiệp theo từng ngành hàng: cà phê, cao su, sắn, điều, hồ tiêu (chỉ tiêu chuyên đề);
  • Thực trạng tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp thông qua các hình thức liên kết.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Các bản đồ được thiết gồm các thành phần: tên bản đồ, nguồn số liệu, chú giải, v.v. bằng 2 ngôn ngữ Tiếng Việt và Tiếng Anh; Các chi tiết bản đồ như thanh tỷ lệ, điều hướng, mã màu để hiển thị dữ liệu, v.v.;

- Kích thước và bố cục của bản đồ phù hợp đảm bảo thể hiện được đầy đủ địa giới phần đất liền, biển, hải đảo của Việt Nam theo các quy định hiện hành liên quan.

- Tỷ lệ xích sử dụng để xây dựng các bản đồ phù hợp với kích thước in ấn, và theo tiêu chuẩn để xuất bản.

2.4 Chuyên gia 4: Xây dựng và biên tập các bản đồ chuyên đề trên bản mềm (dưới dạng ảnh, pdf, shp file) và bản in về tình hình liên kết chuỗi của HTX nông nghiệp theo các ngành hàng chủ lực: thịt lợn, thịt và trứng gia cầm, cá tra, tôm

Hoạt động:

- Xây dựng và thiết kế các bản đồ chuyên đề trên bản điện tử về tình hình liên kết chuỗi của HTX nông nghiệp theo các ngành hàng chủ lực (thịt lợn, thịt và trứng gia cầm, cá tra, tôm), mỗi bản đồ sẽ thể hiện 1-2 chỉ tiêu gồm 1 chỉ tiêu chung và 1 chỉ tiêu chuyên đề tương ứng theo ngành hàng chủ lực, dự kiến gồm các nội dung sau:

  • Kết quả sản xuất của các ngành hàng: thịt lợn, thịt và trứng gia cầm, cá tra, tôm được sử dụng là thông tin nền cho các bản đồ chuyên đề (chỉ tiêu chung);
  • Số lượng HTX có liên kết sản xuất tiêu thụ với doanh nghiệp theo từng ngành hàng: thịt lợn, thịt và trứng gia cầm, cá tra, tôm (chỉ tiêu chuyên đề);
  • Thực trạng tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp thông qua các hình thức liên kết.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Các bản đồ được thiết gồm các thành phần: tên bản đồ, nguồn số liệu, chú giải, v.v. bằng 2 ngôn ngữ Tiếng Việt và Tiếng Anh; Các chi tiết bản đồ như thanh tỷ lệ, điều hướng, mã màu để hiển thị dữ liệu, v.v.;

- Kích thước và bố cục của bản đồ phù hợp đảm bảo thể hiện được đầy đủ địa giới phần đất liền, biển, hải đảo của Việt Nam theo các quy định hiện hành liên quan.

- Tỷ lệ xích sử dụng để xây dựng các bản đồ phù hợp với kích thước in ấn, và theo tiêu chuẩn để xuất bản.

3. Sản phẩm bàn giao

- Các bản đồ được thiết kế hoàn thiện ở cả 2 dạng file gốc mở bằng phần mềm gis và ảnh độ phân giải lớn (được biên tập theo mẫu chuẩn) để có thể in ấn ở các khổ giấy phù hợp, tối đa đến A3;

- Sản phẩm được lưu trữ trên USB hoặc ổ cứng

4. Yêu cầu về năng lực

- Có trình độ cử nhân trở lên các chuyên ngành địa lý, bản đồ, viễn thám, GIS, quản lý đất đai hoặc các chuyên ngành khác có liên quan

- Có từ 15 năm kinh nghiệm (đối với cử nhân) hoặc từ 8 năm kinh nghiệm (đối với thạc sĩ) làm việc liên quan đến công nghệ viễn thám, GIS, xây dựng và biên tập bản đồ.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm xây dựng bản đồ như: Arcgis, Mapinfo, ….

- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

5. Thời gian thực hiện

Thời gian thực hiện trong 2 tháng, từ tháng 10/2022 đến 11/2022


Tin khác