Bộ NN&PTNT thông báo về việc tuyển chọn chủ trì thực hiện đề tài dự án khoa học công nghệ năm 2008.

17/09/2007

Thông báo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc tuyển chọn tổ chức cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ năm 2008

THÔNG BÁO

CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VỀ VIỆC TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2008

Mọi tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện quy định tại Điều 7 của Quy chếquản lý đề tài, dự án nghiên cứu khoa học công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (ban hành kèm theo Quyết định số 36/2006/QĐ-BNN, ngày 15 tháng 05 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn- Quy chế và biểu mẫu hồ sơ xem trên trang Web: http://www.agroviet.gov.vnhttp://www.vnast.gov.vn) đều có quyền làm hồ sơ tham gia tuyển chọn chủ trì thực hiện đề tài.

TẢI DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI KINH TẾ - CHÍNH SÁCH TẠI ĐÂY

1. Hồ sơ tham gia tuyển chọn, gồm có:

- Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài (biểu B8-ĐONTC-BNN);

- Thuyết minh đề tài (theo mẫu B1-TMĐT(TT)-BNN, B3-DTKPĐT(TT)-BNN, B4-DTKPĐT(HN)-BNNđối với đề tài nghiên cứu và mẫu B5-TMDA-BNN đối với dự án sản xuất thử nghiệm);

- Tóm tắt hoạt động khoa học công nghệ của tổ chức đăng ký thực hiện đề tài (biếu B6-LLTC-BNN);

- Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ trì đề tài, trong đó liệt kê tên và cấp đề tài đã và đang chủ trì, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (biểu B7-LLCN-BNN);

- Văn bản xác nhận của tổ chức và cá nhân đăng ký phối hợp thực hiện đề tài (biểu B9-PHNC-BNN), (nếu có);

- Văn bản pháp lý chứng minh năng lực huy động vốn từ nguồn khác (nếu có).

2. Niêm phong hồ sơ tham gia tuyển chọn: Bộ hồ sơ phải được niêm phong trong túi hồ sơ và ghi rõ bên ngoài:

- Tên đề tài

- Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài

- Họ và tên của cá nhân chủ trì và danh sách người tham gia

- Liệt kê tài liệu, văn bản có trong hồ sơ

3. Số lượng bộ hồ sơ tham gia tuyển chọn, gồm: 1 bản gốc và 10 bản sao.

4. Thời hạn nộp hồ sơ tham gia tuyển chọn: trước 16h00 ngày 15 tháng 10 năm 2007.

Hồ sơ phải nộp đúng hạn theo thông báo tuyển chọn nói trên, ngày nhận hồ sơ là ngày ghi của dấu Bưu điện Hà Nội (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc dấu đến của Văn thư Bộ hoặc Vụ Khoa học công nghệ- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, địa chỉ: Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội (trường hợp gửi trực tiếp).

Ghi chú:

- Trong khi chưa hết thời hạn nộp hồ sơ, tổ chức và cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn có quyền rút hồ sơ thay hồ sơ mới, bổ sung hoặc sửa đổi hồ sơ đã gửi đến cơ quan tuyển chọn. Mọi bổ sung và sửa đổi phải nộp trong thời hạn quy định và là bộ phận cấu thành của hồ sơ.

- Nếu cần thêm chi tiết về hồ sơ tham gia tuyển chọn, đề nghị liên hệ với: ThS. Đỗ Thị Xuân Hương - CV, Vụ Khoa học công nghệ - Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội, điện thoại cơ quan: 04.8237737.


AGROINFO (Tổng hợp theo nguồn tin từ Bộ NN&PTNT)

Tin khác