Phát triển Nông thôn, Nông nghiệp và Nông dân Việt Nam hiện nay. Nhu cầu tiếp cận đa ngành và thiết lập mạng lưới nghiên cứu chính sách

18/09/2007

(AGROINFO) - Ngày 17/9/2007, tại Viện Xã hội học (Viện Khoa học Xã hội Việt Nam) đã diễn ra buổi tọa đàm về chủ để “Phát triển Nông thôn, Nông nghiệp và Nông dân Việt Nam hiện nay”.

Trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, thực hiện công nghiệp hóa, đô thị hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, nhiều vấn đề cơ bản và cấp bách đã và đang nảy sinh trong khu vực nông thôn-nông nghiệp-nông dân, đòi hỏi phải được tiếp cận, phân tích và giải quyết trên quan điểm liên ngành.

Trong thời gian vừa qua, thực hiện chức năng nghiên cứu và tham mưu chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn cho Chính phủ và Bộ, ngành, Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn (IPSARD) đã bước đầu thực hiện tốt việc kết nối với nhiều cơ quan, đơn vị và tổ chức trong và ngoài Bộ, ngành cũng như trong và ngoài nước.

Mục tiêu của hoạt động kết nối là đưa ra được những giải pháp chính sách có tính toàn diện, triệt để và hiệu quả cho các vấn đề phát triển nông thôn, nông nghiệp và nông dân. Để đạt được mục tiêu này, việc thiết lập được một cơ chế và hình thức tổ chức phù hợp cho các hoạt động kết nối cụ thể là hết sức cấp thiết.

Bởi vậy, kết thúc buổi tọa đàm về chủ để “Phát triển Nông thôn, Nông nghiệp và Nông dân Việt Nam hiện nay”, các đại biểu tham dự tới từ các Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), Viện Kinh tế Việt Nam (Viện Khoa học Xã hội Việt Nam), Viện Xã hội học (Viện Khoa học Xã hội Việt Nam), Viện Chiến lược Phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Viện Nghiên cứu Phát triển Bền vững vùng Bắc Bộ (Viện Khoa học Xã hội Việt Nam) đã thống nhất về việc sẽ thúc đẩy hoạt động phối hợp trong nghiên cứu và đề xuất chính sách và chiến lược phát triển nông thôn-nông nghiệp-nông dân trong thời gian tới.


Ngô Vi Dũng (Agroinfo/Ipsard)

Tin khác